Aa
以色列人敗於艾城
1 以色列人緣當滅之物而獲罪、蓋猶大支派、謝拉曾孫、撒底孫、迦米亞干、取當滅之物、致耶和華怒以色列人、○
2約書亞耶利哥、遣人往伯特利東近伯亞文、告之曰、往窺其地、遂往窺之、
3返見約書亞曰、人維寡、毋勞民眾皆往、二三千人斯可擊之、
4於是約三千人往彼、為人所敗而遁、
5人殺其三十六人、自邑門追之、至示巴琳、擊之於阪、民遂喪膽、荏弱如水、
6約書亞裂衣、與以色列長老蒙塵於首、在耶和華匱前、伏地至暮、
7約書亞曰、噫、主耶和華歟、何為導斯民過約但、付我於亞摩利人手、以滅我乎、我願仍居約但東為幸、
8主歟、以色列人背敵而遁、余復何言、
9迦南族與此地居民聞之、必圍困我、滅我名於天下、而爾為爾大名、將何為耶、
10耶和華諭約書亞曰、起、何為伏地若此、
11以色列人犯罪、背我所命之約、擅取當滅之物、匿於己器、行竊作偽、
12以色列人見詛、不能禦敵、背敵而遁、若不除當滅之物於爾中、我必不復偕爾、
13起、使民自潔、諭之曰、自潔以備明日、蓋以色列之上帝耶和華云、以色列歟、爾中匿有當滅之物、非先除之、不能禦敵、
14詰朝必循支派而至、耶和華所取支派、必循宗族而至、耶和華所取宗族、必循室家而至、耶和華所取室家、必使盡人而至、
15被取之人、匿有當滅之物、必燬其人、及凡所有、緣背耶和華之約、妄為於以色列中也、
16翌日、約書亞夙興、使以色列人循其支派而至、取猶大支派、
17使猶大宗族至、而取謝拉族、使謝拉族至、而取撒底
18使其室家盡人而至、則取猶大支派、謝拉曾孫、撒底孫、迦米亞干
19約書亞亞干曰、我子歟、爾當歸榮於以色列之上帝耶和華、向之認罪、以爾所行告我、毋隱、
亞干認罪
20 亞干對曰、我誠獲罪於以色列之上帝耶和華、所行如是、
21我於所奪之物中、見有示拿之美衣、及銀二百舍客勒、金鋌五十舍客勒、則貪而取之、今在我幕、匿於地中、銀在其下、
22約書亞遣人趨至厥幕、其衣果藏於幕、銀在其下、
23乃自幕中取出、攜至約書亞以色列眾、置於耶和華前、
24約書亞以色列眾、取謝拉亞干、與銀衣金鋌、暨子女牛羊驢幕、及凡所有、攜至亞割谷、
25約書亞曰、爾何貽禍我儕、今日耶和華必禍爾、於是以色列人以石擊之、以火焚之、及其全家、
26堆石其上、至今猶存、耶和華乃息其烈怒、故其地名曰亞割谷、至於今日、