Aa
約書亞再攻艾城
1耶和華諭約書亞曰、勿畏葸、勿恐惶、起率軍旅往、我以王、與其民邑地、悉付爾手、
2宜待與其王、如昔之待耶利哥與其王然、惟所獲之貨財牲畜、爾曹可取為己有、當設伏於邑西、
3約書亞與軍旅皆起、欲往於、遂簡勇士三萬、夤夜遣之、
4命之曰、伏於邑西、距城勿甚遠、咸備以戰、
5我與所率民眾、近於其邑、彼必如昔出而攻我、我則遁逃、
6誘之出而追我、遠離其邑、自謂其人遁逃如昔、
7我既遁逃、爾則起自伏所、而取其邑、爾上帝耶和華必付之於爾手、
8既取邑、必焚之、遵耶和華所言、此我所命爾者、
9約書亞既遣之、遂往西、伏於伯特利之間、是夜約書亞宿於民中、○
10詰朝、約書亞夙興、核其民眾、偕以色列長老、先民往
11所從軍旅、近於邑前、建營北、有谷間於營
12又簡五千人伏於西、在伯特利之間、
13民之全軍列於邑北、伏兵列於邑西、是夜約書亞至谷中、
14王見之、與民夙興、急出、至亞拉巴前、尅期與以色列人戰、不知邑西有伏兵也、
15約書亞以色列眾佯為敗北、循野之道而遁、
16民咸集、追襲約書亞、被誘離邑、
17伯特利、不留一男、悉追以色列族、邑門不閉、
18耶和華諭約書亞曰、以所執之戟指、我必付之爾手、約書亞以戟指之、
取艾城而焚之
19既舉手、伏兵急起、離伏所、趨入邑而取之、即焚以火、
20人回顧、望見邑中煙燄沖天、欲遁、左右維艱、遁於野之以色列人、轉而攻追之者、
21約書亞以色列眾、見伏兵已取邑、邑中煙燄上騰、反殺人、
22伏兵亦出邑擊之、人困於其中、以色列人前後擊之、靡有孑遺、無得脫者、
23生擒王、解至約書亞
24以色列人在田野、既盡殺所追之人、使殞於刃、乃返於邑、以刃屠之、
25是日民亡者、男女計一萬二千人、
26約書亞執戟指、不縮其手、迨及盡滅其民、
27惟邑中之牲畜貨財、以色列人取而歸己、遵耶和華諭約書亞之命、
28約書亞、使永為邱墟、荒廢至今、
29王於木、至於暮、日入時、循約書亞命、取屍下木、投諸邑門、壘石為堆、至今猶存、○
約書亞築壇錄法於石
30時、約書亞以色列之上帝耶和華、建壇於以巴路山、
31乃循耶和華僕摩西所命以色列人、摩西律書所載、以原石未加鐵器者建壇、民眾為耶和華獻燔祭、及酬恩祭於其上、
32約書亞在彼、於以色列人前、以摩西所書法律、錄之於石、
33以色列眾、與長老、有司、士師、或宗族、或賓旅、咸立於匱之左右、在舁耶和華約匱之利未人祭司前、其半向基利心山、其半向以巴路山、為以色列人祝嘏、循耶和華僕摩西所命、
34厥後、約書亞宣讀律書所載祝詛諸言、
35摩西所命者、約書亞以色列會眾、與其婦孺、及其中賓旅前、悉宣讀之、不遺一詞、