Aa
以色列人見敗於
1 以色列人擅取歸主之物而犯罪、蓋猶大支派、謝拉曾孫颯底迦米亞干、取歸主之物、故主怒以色列人、○
2約書亞耶利哥遣人往、近伯亞文、在伯特利東、告之曰、爾上窺探其地、其人遂上窺探
3返見約書亞曰、不必眾民偕上、祗須二三千人上擊人稀少、無庸勞眾民偕往、
4於是民中約有三千人往、竟在人前逃遁、
5人擊其中三十六人、自城門前追至示巴琳、擊之於下坡、民遂心怯、懦弱如水、
約書亞哀禱
6 約書亞裂衣、與以色列長老、首蒙塵埃、在主之匱前俯伏於地、至於昏暮、
7約書亞禱曰、主天主歟、何導斯民過約但、付我於亞摩利人手、使我滅亡乎、不如我仍居約但東為幸、
8主歟、以色列人既為敵人所敗、為敵人所敗原文作以背向敵下同我何言哉、
9迦南人與此地一切居民聞之、必環而攻我、滅我名於天下、然主名為大、何以使人尊崇、原文作主為主之大名將如何而行
主示以如何行
10主諭約書亞曰、爾起、何俯伏於此、
11以色列人犯罪、背我所命之約、擅取歸我之物、又偷竊、又隱諱、又藏匿於器中、
12以色列人不能禦敵、必為敵所敗、蓋成為當滅者、如不除擅取歸我物之罪、我不復祐爾曹、
13爾起、使民自潔、諭之曰、明日當自潔、蓋主以色列之天主如是云、以色列人、爾中有擅取歸我物之罪、故爾未除此罪、不能禦敵、
14詰朝、爾各支派當至以掣籤、主所取之支派、必使各宗族至、主所取之宗族、必使各家至、主所取之家、必使各人至、
15主所取之人、乃擅取歸主物者、必以火焚燬其人與凡所有、緣背主之約、於以色列中行可憎之事、
籤掣亞干
16明日約書亞夙興、使以色列各支派至掣籤而取猶大支派、
17使猶大支派各宗族至而取謝拉宗族、使謝拉宗族各家至而取颯底家、
18使其家各人至而取猶大支派、謝拉曾孫颯底迦米亞干
亞干認罪
19 約書亞亞干曰、吾子、爾當歸榮於主以色列之天主、認罪於其前、以爾所行告我、毋隱於我、
20亞干約書亞曰、我果獲罪於主以色列之天主、我之所行如此如此、
21我於奪獲貨財中、見自示拿來之美服一襲、銀二百舍客勒、約一百兩金一錠重五十舍客勒、約二十五兩我貪而取之、今物在我幕中藏於地、銀在衣下、
亞干及其眷屬見殺於亞割
22 約書亞遣人趨至幕、物果藏於幕、銀在衣下、
23乃自幕中取出、攜至約書亞以色列人所、置於主前、
24約書亞以色列人、以謝拉亞干、與銀與衣服、與金一錠、並其子女牛驢羊幕、及一切所有、皆攜至亞割谷、
25約書亞曰、爾何使我儕陷於禍、今主亦降禍於爾、於是以色列人擊之以石、焚之以火、又擲石於屍上、
26堆石成大岡、以掩其上、至今尚存、於是主息其烈怒、故名其地曰亞割亞割譯即禍患之義谷、至今日尚有此名、