Aa
約書亞以色列諸支派於示劍略述自他拉以來主向民所施之恩
1 約書亞以色列諸支派於示劍、召以色列諸長老、牧伯、士師、有司、皆至、立於天主前、
2約書亞告民眾曰、主以色列之天主如是云、古昔爾曹列祖、其中亞伯拉罕拿鶴之父他拉、居河東、崇事他神、
3我自河東攜爾祖亞伯拉罕、導之遍行迦南全地、蕃其苗裔、賜生以撒
4又使以撒雅各以掃、以西珥山賜以掃為業、惟雅各與子孫下伊及
5我遣摩西亞倫、更在伊及中行奇事降災、厥後我導爾出、
6我既導爾祖出伊及、遂至海濱、伊及人率車馬追爾祖至紅海、
7彼呼籲我、我原文作主或原文作主使幽暗在爾與伊及人間、使海水淹沒伊及人、我在伊及所行、乃爾曹目睹、爾居曠野既久、
8我導爾至居約但亞摩利人之地、彼與爾戰、我付之於爾手、滅之於爾前、使爾得其地為業、
9摩押西撥巴勒起、攻以色列人、遣人召比珥巴蘭來詛爾、
10我不許巴蘭詛、原文作我不欲聽巴蘭反使之為爾祝福、救爾脫於其手、
11爾過約但、至耶利哥耶利哥居民、與亞摩利人、比利洗人、迦南人、人、革迦撒人、希未人、耶布斯人、皆與爾戰、我付之於爾手、
12我曾使大蜂驅逐亞摩利二王於爾前、不藉爾刃、不藉爾弓、
13爾未勞之土地、我賜於爾、未建之城邑、爾得居其中、未植之葡萄園、油果樹園、爾食其果、
約書亞勸民誠心奉事主
14故當畏主、以誠心真意奉事主、爾祖在河東、在伊及所事之諸神、爾當除之、惟崇事主、
15如爾以事主為不善、今日可擇所欲事者、或爾祖在河東所事之神乎、或爾居其地亞摩利人之神乎、至於我及我家、必崇事主、
16民對曰、我儕斷不棄主而事異邦之神、異邦之神或作他神
17蓋主我之天主、導我與我祖出我為奴之伊及地、行諸大異跡、使我目睹、護我於所行之途、及所過之國、
18主以列國之民、與原居斯土之亞摩利人逐於我前、我亦願奉事主、蓋主乃我之天主、
19約書亞謂民曰、惟恐爾不能事主、因主乃至聖之天主、忌邪之天主、不赦爾愆尤罪惡、
20如爾棄主、崇事異邦之神、則主降福於爾之後、必轉而降禍於爾、使爾滅亡、
21民對約書亞曰、不然、我必事主、
22約書亞謂民曰、爾擇主以事之、爾自為證、曰、我願自證、
23曰、爾中所有異邦之神、今當除之、一心歸向主以色列之天主、
24民對約書亞曰、我願崇事主我之天主、聽從其言、
25是日約書亞與民立約、為之定律例法度、在示劍
26約書亞以此諸言、錄於天主律法之書、以大石立於彼、在主聖所之橡樹下、以大石立於在主聖所之橡樹下或作以大石立於彼在橡樹下近主之聖所
27約書亞謂民眾曰、凡主諭我諸言、此石皆聞之、可對我儕作證、如爾違主爾之天主、有此石對爾作證、
28約書亞遂遣散民眾、各歸其業、○
約書亞壽百有十歲乃卒安葬
29斯事之後、主之僕之子約書亞卒、年一百有十歲、
30葬於其業之境內、即以法蓮山之亭納西拉迦實山之北、
31約書亞在世、以色列人崇事主、約書亞卒後、長老在世、曾知主為以色列人所行諸事者、以色列人仍崇事主、
約瑟屍骸葬於示劍
32以色列人攜約瑟骸骨出伊及、今葬於示劍、在雅各示劍哈抹子孫、以一百基細他一百墓細他見創世紀三十三章十九節小註所購之地、為約瑟子孫之業、
以利亞撒葬於以法蓮
33 亞倫以利亞撒亦卒、葬於其子非尼哈以法蓮山所得之岡、