Aa
猶大西緬二族所行
1 約書亞卒後、以色列人問於主曰、誰當為我儕先往、誰當為我儕先往或作我儕中誰當先往迦南人而與之戰、
2主曰、猶大當往、我以斯地付於其手、
3猶大謂同族同族原文作兄西緬曰、爾與我同往、至我循鬮所得之地、攻迦南人、其後我亦與爾同往、至爾循鬮所得之地、於是西緬猶大同往、
4猶大乃往、主以迦南人、比利洗人、付於其手、在比色殺敵一萬、
5比色亞多尼比色與之戰、擊敗迦南人、比利洗人、
6亞多尼比色逃遁、追而擒之、斷其手足大指、
亞多尼比色遭報適如其所行
7 亞多尼比色曰、昔有七十王、手足大指、為我所斷、原文作昔有七十王斷手足大指者拾食物於我案下、今天主循我所行、報施於我、乃攜至耶路撒冷而死於彼、
8猶大人攻耶路撒冷取之、擊之以刃、以火燬邑、
9斯後猶大人往攻居山地居南方居窪地之迦南人、
猶大族攻取希伯崙
10 猶大 又往攻居希伯崙迦南人、殺示篩亞希幔他買希伯崙昔名基列亞巴
11自彼而往、攻底璧居民、底璧昔名基列西弗
12迦勒曰、能擊基列西弗而取之者、必以我女押撒妻之、
俄陀聶因攻取敵城得迦勒之女為妻
13 迦勒基納俄陀聶取之、迦勒以女押撒妻之、
14押撒于歸時、勸夫求田於其父、遂下驢、迦勒曰、爾何所欲、
15曰、我欲蒙父之賞、或作求父賜福於我父所賜我者、乃南方土地、求父賜我以泉、迦勒遂以上泉下泉予之、○
基尼人居於猶大族中
16 摩西妻兄、妻兄或作外舅基尼人也、其子孫與猶大人同離巴勒瑪城、至亞拉得以南之猶大曠野、居於民中、
何珥瑪 迦薩 亞實基倫 以革倫四城墮
17 猶大 與同族同族原文作兄西緬偕往、擊居洗法迦南人、翦滅其邑、易名何珥瑪
18猶大又取迦薩與其四境、亞實基倫與其四境、以革倫與其四境、
19主祐猶大逐居山之敵、惟不能逐居平原之人、以其有鐵車也、
20希伯崙迦勒、遵摩西所命、迦勒亞衲三族、
便雅憫族所行
21耶路撒冷耶布斯人、便雅憫人未逐之、耶布斯人與便雅憫人同居耶路撒冷、至於今日、○
約瑟族攻取伯特利
22 約瑟族亦往攻伯特利、主祐之、
23約瑟族遣人窺探伯特利、其邑昔名路斯
24偵者見一人由邑出、謂之曰、求爾以入邑之處示我儕、我儕必厚待爾、
25其人乃示以入邑之處、約瑟族以刃擊其邑、惟釋此人與其全家、
26其人遂往人之地建邑、名之曰路斯、此其名至於今日、○
瑪拿西族未盡驅敵人
27 伯善與其鄉里之居民、他納與其鄉里之居民、多珥與其鄉里之居民、以伯蓮與其鄉里之居民、米吉多與其鄉里之居民、瑪拿西皆未逐之、於是迦南人執意居於斯地、
28以色列人強盛、則使迦南人納貢、惟未逐之、○
以法蓮族亦若是
29 以法蓮 未逐居基色迦南人、於是迦南人仍居基色、在以法蓮境、○
30西布倫未逐基提倫居民、與拿哈鹿居民、於是迦南人居其中而納貢、○
31亞設未逐亞柯居民、西頓居民、亞黑拉居民、亞革悉居民、黑巴居民、亞非革居民、利合居民、
32於是亞設人因未逐斯土迦南人、遂居迦南人間、○
拿弗他利族亦若是
33 拿弗他利 未逐伯示麥居民、與伯亞納居民、於是拿弗他利居於斯土迦南人間、伯示麥伯亞納之居民納頁焉、
亞摩利人不容族居平原
34 亞摩利人逼人居山、不容其下平原、
35亞摩利人執意居希烈山、亞雅倫沙押濱、後、約瑟族強盛、使亞摩利人納頁、
36亞摩利人之界、自蠍坡、自西拉以上、