Aa
耶穌受難之先祈禱求父使己得榮
1耶穌既言此、舉目仰天曰、父歟、時至矣、願榮爾子、致爾子亦榮爾、
2因爾以治萬民之權賜子、使子以永生賜爾所予子之人、
3夫永生者無他、即知爾為獨一真天主、且知耶穌基督爾所遣者、
4我已榮爾於世、爾所委我行者、我已成之、
5父歟、今使我偕爾得榮、即創世之先、我偕爾所有之榮、
求父保護門徒使彼合而為一
6爾由世所選而賜我者、我已以爾名示之、彼固屬爾、爾以之賜我、彼已守爾言、
7今彼知爾所賜我者、皆由爾也、
8爾所授我之言、我已授彼、彼受之、誠知我由爾出、且信爾遣我也、
9我為彼祈、非為世祈、乃為爾所賜我之人祈、以其屬爾也、
10凡屬我者亦屬爾、屬爾者亦屬我、且我因彼得榮、
11今我不復在世、惟彼在世、而我歸爾、聖父歟、爾所賜我之人、願以爾名保之、使之為一、如父與我父與我原文作我儕然、
12我偕之在世時、我以爾名保之、爾所賜我之人、我皆守之、其中一無所失、惟彼沈淪之子失焉、為應經所載之言、
13今我歸爾、我尚在世言此、為使彼心內全得我樂、
14我以爾言授彼、而世惡之、因彼不屬世、如我之不屬世然、
15我非求爾取彼離世、惟求保其不陷於惡、
16彼不屬世、如我之不屬世然、
常遵守真理
17願以爾真理、使彼成聖、爾言即真理也、
18爾遣我於世、我亦遣彼於世、
19我為彼成聖、使彼以真理成聖、
20我不獨為此人祈、兼為聽其言而信我者祈、
21使皆為一、父歟、如爾在我內、我在爾內、致彼在父與我父與我原文作我儕內為一、使世信爾遣我、
22爾所賜我之榮、我已賜彼、使彼為一、如父與我父與我原文作我儕為一然、
23我在彼內、爾在我內、使彼成全為一、致世知爾遣我、亦知爾愛彼、如爾愛我然、
使凡信者在天與己同得榮耀
24父歟、爾所賜我之人、願彼與我偕處、使彼見爾所賜我之榮、因創世之先、爾已愛我矣、
25義哉父歟、世不識爾、惟我識爾、彼亦知爾遣我也、
26我曾以爾名示之、且將復示之、致爾愛我之愛在彼內、而我亦在彼內、