Aa
耶穌受難之先祈禱求父使己得榮
1 耶穌言竟、舉目仰天曰、父歟、時至矣、祈榮爾子、致子榮爾也、
2如爾予子以權、以治凡有血氣者、俾子以永生予爾所予之者、
3永生也者、識爾為獨一之真上帝、與爾所遣之耶穌基督也、
4我已榮爾於地、爾所委我行者、我已成之矣、
5父乎、今使我與爾偕榮、即創世之先、與爾共有之榮也、
6爾自世予我之人、我已以爾名示之、彼原屬爾、爾以予我、而彼已守爾道也、
7今彼知爾所予我者、悉由於爾、
8蓋爾授我之言、我授於彼、而彼受之、知我誠由爾出、且信爾遣我也、
求父保護門徒使門徒常合而為一
9我為彼祈、不為世祈、惟為爾所予我者、以其屬爾也、
10凡屬我者屬爾、屬爾者屬我、我於彼而榮矣、
11今而後、我不在世、彼在世、我歸爾、聖父歟、爾所予我者、祈於爾名保之、俾為一、如爾我然、
12我偕之之時、曾於爾所予我之名保之、且守之、中無所亡、惟沉淪17:12 編註:原影像本作「沈淪」之子耳、以應經言也、
13今我歸爾、而言此於世、致我之樂盈於彼焉、
14我以爾道授之、而世惡之、以其不屬世、如我不屬世然、
15我非祈爾取之離世、乃保之脫惡也、
16彼不屬世、如我不屬世然、
常遵守真理
17祈爾聖之以真理、爾道乃真理也、
18如爾遣我入世、我亦遣彼入世、
19我為彼而聖、使彼亦以真理而聖、
使凡信者在天與己同得榮耀
20我不僅為彼祈、亦為因其言而信我者祈、
21使皆為一、如父在我中、我在父中、使彼亦在我儕中、令世信爾遣我也、
22爾予我之榮、我已予彼、使之為一、如爾我為一然、
23我於彼中、爾於我中、使之成全於一、致世知爾遣我、且愛彼如愛我也、
24父歟、爾所予我者、願於我所在、彼亦偕在、見爾賜我之榮、蓋創世之先、爾已愛我矣、
25義哉父乎、世弗爾知、惟我知爾、斯人亦知爾遣我也、
26我既以爾名示之、又將示之、致爾愛我之愛在彼中、我亦在彼中矣、