Aa
許以必施恩於被擄之民使歸故土
1耶利米尚囚於獄院、耶利米復奉主命曰、
2主如是云、作之者我、造之者我、定之者我、或作主如是云行作在我成就在我建立在我主我名也、
3爾籲我、我必應爾、又以爾所未知神妙之大事示爾、
4-5以色列之天主如是云、迦勒底人築壘、以器械攻擊斯邑、拆毀邑內宅第、及猶大王之宮殿、使充滿以屍、即我震怒發忿時、所誅者之屍、因斯民所行之諸惡、我掩面不顧斯邑、
預言斯土復興人民共享安樂
6厥後我醫愈斯邑居民之傷、以良藥使之得痊、賜以平康、待以誠實、
7我必使猶大以色列之被擄者旋歸、我必建之如初、
8彼獲罪於我、叛逆乎我、惟我將潔其諸罪、赦其諸愆、
9天下萬國、聞我降福於斯民、亦必欣喜、揄揚我名、頌美我、歸榮於我、因我降福於耶路撒冷、賜以平康、必畏懼戰慄、畏懼戰慄或作詫異驚駭
10-11主如是云、爾曹曾言斯地荒蕪、無人無畜、厥後在此荒蕪、無人無居民無牲畜之猶大諸邑、及耶路撒冷之街衢、將復聞欣喜之聲、新娶者之聲、新婦之聲、必仍有人以酬恩祭、酬恩祭或作感謝祭奉入主殿、大聲呼曰、當頌美萬有之主、因主至善、主之恩惠永遠恆存、蓋我必使斯地之被擄者旋歸、我必使斯地之被擄者旋歸或作我必使斯地復興使綏安如初、此乃主所言、
國享太平
12萬有之主如是云、斯地之諸邑悉荒蕪、無人無畜、厥後仍有牧場、牧人仍使群羊安息在彼、
13在山地諸邑、平原平原或作窪地諸邑、南方諸邑、便雅憫地、耶路撒冷四周、猶大諸邑、必仍有群羊、為牧人所核數所引導、此乃主所言、
14主曰、我向以色列族與猶大族許福、時日將至、我必踐其言、
大衛裔中必生義者秉公行義拯救世人
15當是日是時、我必使大衛苗裔中興一義者、長若枝柯、秉公行義於天下、
16當是日猶大獲救、耶路撒冷安居、人必稱其名曰施義於我之主、人必稱其名曰施義於我之主或作人將稱其名曰耶和華我儕之義者也
國祚久長不乏繼位之人主與大衛所立之約永久不廢其裔亦永久不棄
17主如是云、大衛家永不乏人坐於國位、治理以色列族、
18祭司利未人、亦不乏人於我前獻火焚祭、獻素祭、日獻恆祭、
19耶利米奉主命曰、
20主如是云、我所立晝夜之約、爾若能廢、使晝夜失時、
21則我與我僕大衛所立之約亦可廢、使無後嗣坐其位為王、我與事我之利未人、及祭司所立之約亦可廢、
22天之眾星不可數、海濱塵沙不可量、我僕大衛之裔、及奉事我之利未人、我必使之蕃衍亦若是、
23主有言諭耶利米曰、
24斯民所言、爾不知乎、彼曰、昔主所選之二族、今已棄之、彼如是藐視我民、目中視之不復為邦國、
25主如是云、我所立晝夜之約、所定天地之例、
26若能爽能廢、則我亦遐棄雅各之苗裔與我僕大衛、不復使大衛之裔、治理亞伯拉罕 以撒 雅各之子孫、蓋我必使其被擄者旋歸、且施之以矜恤、