Aa
臚列為試以色列人所留數族
1 迦南之戰、以色列族中有未見其事者、耶和華欲其練習武備、亦欲試以色列族、故遺數族於此、其名臚列如左。
2-3非利士人之五伯、迦南人、西頓人、居利巴嫩山之希未人、自巴力黑門哈末道。
4此數族者留之以試以色列族、果聽從耶和華摩西諭厥祖之命否。
以色列人與之結交陷於拜偶之罪
5 以色列族偕迦南人、人、亞摩哩人、比哩洗人、希未人、耶布士人同居。
6取其女為妻、以女適其子、亦服事其上帝。
7以色列族行惡於耶和華前、忘其上帝耶和華、事諸巴力亞大綠
以色列人受古山哩薩田之虐阿得業救之
8耶和華以色列族、付之於米所波大米王、古山哩薩田、為其役事、凡歷八年。
9以色列族籲耶和華耶和華挺生迦勒弟、基納之子阿得業以色列族。
10耶和華之神感之、為以色列族士師、導之以戰、耶和華古山哩薩田付於其手、使之獲勝。
11自是以後、其地悉平、歷四十年、基納阿得業死。
以色列人復行惡於上帝前遂受摩押王厄倫之虐
12-13 以色列族又行惡於耶和華前、故耶和華使摩押厄倫強盛、聚亞捫亞馬力二族、攻以色列族、據有棗城。
14以色列族服事厄倫歷十有八年。
以忽救之
15厥後呼籲耶和華耶和華挺生救主、即便雅憫族、其喇以忽、彼用左手較為便捷、以色列族托以禮物、使饋於摩押厄倫
16以忽乃作劍、其長徑尺、繫於右股衣內、
17以禮物賚摩押厄倫厄倫體甚肥胖。
18以忽進禮已畢、則遣負禮物者去。
19自往吉甲、至有雕刻形之處而反、奏於王曰、我有密事、欲以上告。王欲靜謐、屏其侍從。
20以忽乃前、王獨坐於涼室、以忽曰、我奉上帝命、有事告爾、王起。
21以忽以左手取劍於右股際、剸王之腹、
22並陷其柯、刃為脂所蒙、不得出、乃由後而出。
23以忽閉室上楗、繞廊以去。
24既去、王臣至、見門閉上楗、意謂王寢於涼室。
25俟久懷疑、室門不啟、故取鑰而啟之、見主已死、偃仆於地。
26濡滯間、以忽已遁、過雕刻之形、避於西臘
27以法蓮山吹角、以色列族下山、以忽導之、
28曰爾從我後、耶和華以爾敵摩押人付於爾手、民從之、在摩押相對之所、據約但津、不容一人得濟。
29摩押壯士以萬計、靡有孑遺。
30當時摩押人服於以色列族、其地悉平、歷八十年。
以忽卒後由甲亦救之於非利士人
31厥後亞拿山甲、以牛杖殺非利士人六百、援以色列族。