Aa
以色列人聚會利未自白其冤
1 以色列會眾群集、自別是巴、與基列地之民、皆至米斯巴、咸懷一心、立於耶和華前。
2上帝民會、即以色列支派、及其族長咸至、核其軍旅計四十萬。
3其事為便雅憫族所聞。以色列族詢斯惡之原委。
4死妾之夫、利未人對曰、我與妾至便雅憫其庇亞、止宿於彼、
5迨夕其庇亞人攻我、環繞於室、群欲殺我、遂辱我妾、致之於死。
6以色列族中、既有此惡俗穢行、故我剖妾之尸、遣使遍告於以色列族四境。
7惟爾有眾、在以色列族中斟酌、當如何以處。
會眾議懲其庇亞
8眾懷一心曰、我不歸故幕故家、
9惟掣籤攻其庇亞
10以色列支派中、百取十、千取百、萬取千、使備餱糧、待我儕至便雅憫其庇亞、彼於以色列族中所作之穢行、我特報施焉。
會眾命便雅憫人執匪徒來交便雅憫人弗從乃聚眾欲與以色列人戰
11如此以色列族咸懷一心、集攻斯邑。
12遣人遍告於便雅憫支派、曰、爾中所行者何惡。
13今以其庇亞之匪類、付於我手、俾我戮之、而除以色列族中之惡。便雅憫族不從同儕以色列之言。
14乃集各邑之眾、至其庇亞、欲與以色列族戰。
15便雅憫族軍旅、計二萬六千人、其外有其庇亞簡練之卒、計七百。
16軍中有簡卒七百、惟用左手、較為便捷、能繫石於繩、飛擊敵眾、不爽毫釐。
17便雅憫而外、以色列族之持兵善戰者、計四十萬。
18俱至伯特利、問於上帝、曰、我中誰可先攻便雅憫族。耶和華曰、猶大可先往。
以色列人與便雅憫人戰二次弗勝陣亡者四萬
19 以色列族夙興、建營攻其庇亞
20列陳於其庇亞前。欲與便雅憫族戰。
21便雅憫族自其庇亞出、戮以色列眾、計二萬二千人。
22以色列族哭於耶和華前。至於薄暮、問於耶和華曰、我當再往、攻我同儕便雅憫族與否。
23曰、可往攻之。以色列族強厥志、陳列行伍、仍於前日列陳之所、
24以攻便雅憫族。
25便雅憫其庇亞出。以色列族軍旅復為所戮、計一萬八千人。
以色列人計敗便雅憫人殲滅幾盡第留其人六百
26 以色列族億兆、至於伯特利哭泣、坐於耶和華前禁食、待及薄暮、以燔祭酬恩祭獻於耶和華
27-28當時上帝之約匱在彼、亞倫孫、以利亞撒非尼哈立於其前、以色列族問於耶和華曰、我儕復攻同儕便雅憫族、或往乎、或止乎。耶和華曰、往哉、明日我將以之付於爾手。
29以色列族使伏兵環其庇亞
30越至三日、以色列族往攻便雅憫族、仍於其庇亞前陳列行伍。
31便雅憫族出、攻擊以色列眾、遠離其邑、至通衢二、一詣伯特利、一詣田間之其庇亞、仍殺以色列族、約三十人、
32自謂其族敗北如故、惟以色列族佯為逃遁、欲誘之離邑、至於通衢。
33以色列族離其所、列陳於巴力大馬伏者盡出、自其庇亞20:33 編註:「其庇亞」原影像本為「其庇亞平原而來。
34以色列族簡卒一萬、攻其庇亞、彼此鏖戰、然便雅憫族不知禍已近矣。
35是日耶和華以色列族、擊便雅憫族、殺其軍旅、計二萬五千一百人。
36於是便雅憫族為以色列族所敗、初以色列族恃其庇亞之旁、預有伏兵、故暫避之、
37所伏之眾馳驟而出、整列行伍、攻其庇亞、擊之以刃。
38以色列族與伏兵、以邑中烟焰上騰為約。
39以色列族初戰時稍卻、便雅憫族自謂以色列族為己所敗、亦猶前日、故殺以色列族、約三十人、
40忽邑中烟焰驟起、其狀如柱、便雅憫族回顧、邑中火焰上騰。
41以色列族旋轅之時、便雅憫族見禍已逼、恐懼特甚、
42以色列族前全軍敗績、望野而遁、以色列族追及之、四周之民各自邑出、夾而攻之、盡殺其眾。
43便雅憫族、環其四周、在其庇亞相向、日出之處、蹂躪其民、甚為易事。
44便雅憫族軍旅、一萬八千人、悉殲於彼。
45其餘反旆奔野、至臨門磐、尚在通衢、見殺者五千人、追至其頓、又殺二千人。
46是日便雅憫族之持兵善戰者死亡、二萬五千人。
47六百人不由通衢、遁逃於野、至臨門磐、居彼四月。
48以色列族又攻便雅憫、刃擊邑眾、及凡所遇、與其牲畜、縱火燬其諸邑。