Aa
以多恩許民而安慰之
1我僕雅各、我所選之以色列、爾今當聽、
2創造爾、甄陶爾、自爾有生以來自爾有生以來原文作自胎救濟爾之主如是云、我僕雅各、我所選之耶書崙、勿畏懼、
3我將傾水於燥地、使旱乾土壤變有水流、以我神賦賦原文作注爾子孫、以我福降爾苗裔、
4彼將蕃衍如草、蕃衍如草或作發旺於草莽之中茂盛如河濱之柳、
5有人曰、我屬主、有人自稱為雅各族、有人自稱為雅各族或作有人稱譽雅各族之名有人以手書已歸主、願稱為以色列人、
6救贖以色列之主、即以色列之君萬有之主如是云、我乃先者、我乃後者、我之外別無天主、
7孰能如我宣示將來之事、孰能述我自元始為萬民所定之事、陳於我前、或以未來事、後必成之事、預言之、
8爾勿畏懼、勿驚惶、我豈未自始已示爾告爾乎、爾曹可為我作證、在我之外豈有天主、我之外實無可賴之主、我不知有誰也、
遇像虛無於世無益
9作偶像者悉為虛妄、其所慕者無益、可自為證、彼不見不知、必致羞愧、
10誰作神像、鑄無益之偶像、
哂笑造偶像者甚愚昧
11其伴侶悉生愧怍、作像者、亦僅人而已、倘彼聚集而立、必皆恐懼、咸蒙羞恥、
12鐵工造鑿、造鑿或作截鐵炭以鍛之、鎚以治之、竭一臂之力而製造、甚至饑餓力疲、不飲水而困憊、
13木工用準繩、以墨畫線、用利器雕刻、循規矩製造、作如人形、猶俊美之人體、置之於室、
14或為己伐柏香木、或取栗樹、橡樹、或選林中他樹、或植杉樹、得雨長養、
15凡此之木、人用之為薪、取以暖體、用以燃火烘餅、復用以作神像叩拜、用以作偶像、俯伏其前、
16以其半焚於火、即用以烹肉而食、或炙肉食以果腹、又藉以暖體、曰、噫、我溫矣、覺熱矣、
17所餘即作神像偶像、俯伏其前叩拜、禱之曰、求爾救我、因爾即我神、
18惟彼不知不悟、目塗不見、心蔽不明、
19心不思維、無識無知、獨不自問曰、此木之半、我焚之於火、在其炭上炊餅炙肉而食、則其所餘、豈可用作可憎之偶像、豈可俯伏而拜塊木乎、
20彼如以灰為食、中心昏昧、入於迷途、不知自救、不自曰、我右手所作、悉屬虛妄、
勉人念主全能無邊救贖己民
21 雅各歟、以色列歟、當念斯事、爾原為我僕、我甄陶爾、欲爾為我僕、以色列歟、爾勿忘我、
22我塗抹爾之愆尤、如霧消散、塗抹爾之罪惡、如雲滅沒、爾當歸誠於我、因我救贖爾、
23上天當謳歌、因主已成此事、下地當歡呼、山岡當發歌聲、林中諸樹亦當如此、因主已救贖雅各、在以色列中彰顯其榮、
24救贖爾、自爾初生、初生或作出母胎甄陶爾之主如是云、我乃主創造萬物、獨張諸天、以己力闢地、
25使偽先知所言預兆無驗、使卜筮者顯為愚、使智慧人退後、使其靈巧變為愚拙、
26我驗我僕之言、成我使者之謀、命耶路撒冷復有居民、命猶大諸邑重為建築、使其瓦礫瓦礫或作荒蕪之處、復舊如初、
27命深淵為陸地、使江河涸竭無水、
28古列曰、彼為我所立之牧、以成凡我所悅者、彼將命復建耶路撒冷、復立聖殿之基、