Aa
雅各召十二子遺囑為之祝福預言將來事
1 雅各召眾子曰、爾曹集前、我將以後日所遇之事告爾、
2雅各眾子、咸集以聽、當聽爾父以色列之言、○
3維爾流便、乃吾冢子、膂力方剛、我始生爾、尊榮權能、本當倍之、
4飄蕩或作沸然如水、不可越弟、蓋登父床、污穢我榻、○
5西緬利未、兄弟相同、彼之刀劍、殘賊之器、
6我心不願與之同謀、我靈不欲與之共會、因其乘怒殺戮人、縱欲殘害牛、
7其怒烈可咒、其氣暴可詛、我必分之於雅各族、散之於以色列中、○
8維爾猶大、兄弟所贊、爾手必扼敵之頸項、爾父之子、必跪拜爾、
9我子猶大、有如猛獅、噬物即去、臥如牡獅、蹲如牝獅、誰敢攖之、
10秉權者永不離猶大、立法者必由之而生、迨賜平安者至、萬民必歸之、
11必縶驢於葡萄樹、繫小驢於佳葡萄枝、以酒洗衣、以葡萄汁滌服、
12目因酒而赤、齒因乳而白、○
13西布倫將居海濱、泊舟之所、界延西頓、○
14以薩迦如骨健之驢、臥於羊牢間、或作臥於兩藩之間
15見其安靜可嘉、土壤腴美、以肩負荷、入貢為役、○
16將治其民、如以色列支派之一、
17如蛇於道側、蝮於途間、以傷馬足、乘者仰墮、
18主歟、我惟希望主之拯救、○
19迦得為軍所攻、究必得勝、或作反襲其踵後
20亞設土壤、五榖豐盛、必產王用之珍羞、○
21拿弗他利如已釋之麀、趨報佳音、○
22約瑟如茂枝、茂枝栽於泉旁、枝條蔓延、踰於墻垣、
23矢人困苦之、攻擊之、恨惡之、
24惟賴雅各之全能天主、其弓堅勁、手臂強捷、由此為牧、為以色列所倚之磐、
25惟願爾父之天主輔助爾、全能天主、賜福於爾、上自高天所降之福、下自深淵所出之福、賜爾產育乳哺之福、賜爾產育乳哺之福原文作賜爾乳與胎之福
26爾父為爾所祝之福、勝於我祖父為我所祝之福、此福如山嶺之恆久、願降於約瑟之首、歸於兄弟中最尊者之頂、○
27便雅憫如狼攫物、朝吞所獲、夕分所奪、○
28是皆以色列十二支派、此乃其父為之祝福時所言、各依其福而祝之、
以葬己之事囑其諸子
29又命之曰、我將歸於列祖、當葬我於以弗崙田間之穴、在我祖父之側、
30迦南幔利前、麥比拉田間之穴、昔亞伯拉罕以弗崙購此田為業、以為塋地、
31亞伯拉罕與其妻撒拉葬於彼、以撒與其妻利百加亦葬於彼、我亦葬利亞於彼、
32此田與田間之穴、乃購自人、
雅各
33 雅各命眾子畢、斂足於床、氣絕而終、歸於列祖、