Aa
雅各難於幼子遠行諸子堅請許之
1境內饑甚、
2伊及所運之榖已罄、父謂子曰、復往為我儕糴糧、
3猶大對曰、其人嚴切告我曰、如爾季弟不偕爾來、不得覿我面、
4若遣弟偕我儕、則我儕可往為爾糴糧、
5若不遣則不可往、蓋其人謂我曰、如爾弟不偕來、則不得覿我面、
6以色列曰、何為告其人尚有弟、因而害我、
7對曰、其人詰我及我本族曰、爾父在否、尚有弟否、我以實告之、豈知其必命我曰、攜弟至耶、
8猶大謂父以色列曰、遣童子偕我、我儕即起而往、爾與我儕及我子女、皆可保全、不至死亡、
9我願保之、爾惟我是問、若不攜之歸、置於爾前、則我畢生負疚於爾前、
10若無濡滯、已往返者再矣、
11其父以色列謂之曰、若然、則當如是以行、取此地之佳品、乳香少許、蜜少許、沒藥榧子杏仁載於器、攜之去、饋其人為禮物、
12攜銀維倍、又以歸於爾囊之銀、亦攜而反之、恐其或有差誤也、
13更攜爾弟、往見其人、
14惟願全能之天主、賜爾獲恩於其人前、遣爾兄與便雅憫歸、我若喪子、則亦已矣、
15眾兄弟遂取禮物、又倍攜其銀、偕便雅憫起、下伊及、立於約瑟前、
約瑟接待諸弟兄
16 約瑟便雅憫同來、謂家宰曰、導此人入室、宰牲備席、是日當午、是人與我共食、
17家宰遵命而行、導之入約瑟室、
18眾兄弟見被導至約瑟室、遂恐懼、相語曰、緣昔囊中所反之銀、故導我入此、欲尋隙欺我、待我以強暴、執我為奴而奪我驢、
諸兄弟還銀餽物
19乃就約瑟家宰於門側、告之曰、
20主歟、昔我來此糴糧、
21歸至旅館時、啟囊見各人之銀猶在、衡其分量如舊數、今我攜之反、
22此外又攜銀糴糧、置銀於囊中、不知為誰也、
23對曰、安爾心、勿懼、爾之天主、及爾父之天主、賜財於爾囊中、爾銀我已受之矣、遂出西緬相見、
24其人導之入約瑟室、給水濯足、且飼其驢、
25眾兄弟聞將食於此、遂預備禮物、以待約瑟午間歸、
26約瑟歸家、眾兄弟以所攜之禮物入內、奉於約瑟、俯伏於地拜之、
27約瑟問安曰、爾前所言之老父無恙乎、尚在乎、
28曰、爾之僕我父、尚在無恙、遂鞠躬而拜、
29約瑟舉目、見同母之弟便雅憫曰、而前所言之季弟、即此人乎、又曰、我子、願天主施恩於爾、
30約瑟慕弟、中心如焚、不禁欲哭、急入內室而哭
設席款之
31後滌面而出、強制其情、命設席、
32遂設席、為約瑟一席、為十一人一席、為在約瑟家共食之伊及人一席、蓋伊及人素不與希伯來人同席、同席則以為可憎、
33約瑟使兄弟在前席坐、按長幼為序、眾兄弟彼此駭異、
34約瑟以己前之饌、饋諸兄弟、饋便雅憫者、較他人五倍之、眾遂與約瑟同飲宴樂、