Aa
以撒生
1耶和華踐其前言、眷顧撒拉、予以所許、
2亞伯拉罕暮年、撒拉懷妊、屆上帝所言之期、誕生男子、
3亞伯拉罕以其所生之子、命名以撒
4越至八日、遵上帝命、為之行割、
5以撒生時、亞伯拉罕適百歲、
6撒拉曰、上帝使我笑、凡聞之者、將與我同笑、
7又曰、孰曾告亞伯拉罕曰、撒拉將哺子乎、而我於其暮年、為之生子矣、○
夏甲與其子被逐
8子長而斷乳、斷乳之日、亞伯拉罕設盛饌、
9埃及夏甲、從亞伯拉罕所生之子戲謔之、撒拉見之、
10亞伯拉罕曰、出此婢及其子、婢之子不得與我子以撒同嗣業、
11亞伯拉罕為子之故、深以為憂、
12上帝諭之曰、勿為孺子暨爾婢而憂、可聽撒拉所言、蓋出自以撒者、得稱為爾裔、
13然婢之子、亦屬爾裔、我必使之為國、
14亞伯拉罕夙興、取餅、及革囊盛水、與夏甲、置之於肩、使攜子去、遂往、至別是巴野、迷其途、
15囊水既罄、乃置子於小樹下、
16相去一矢、曰、我不忍見子死亡、相對而坐、揚聲號哭、
天使安慰夏甲
17上帝聞孺子聲、其使自天呼夏甲曰、夏甲、何事耶、爾勿懼、孺子在彼、上帝已聞其聲、
18起而扶之、我將使之成為大國、
19上帝明其目、即見水泉、遂往、以水充革囊、飲孺子、
20上帝佑其孺子、長而居野、長於弧矢、
21巴蘭野、母為之娶埃及女為室、○
亞伯拉罕與亞比米勒結約
22維時、亞比米勒與其軍長非各、謂亞伯拉罕曰、汝凡所為、上帝偕之、
23今汝在此、當指上帝而誓、毋欺我暨我子孫、依我所厚待爾者、待我及爾所旅之邦、
24亞伯拉罕曰、我誓之、
25先是、有井為亞比米勒僕強據、亞伯拉罕責之、
26亞比米勒曰、是誰所為、吾弗知也、爾未告我、今日我始聞之、
27亞伯拉罕以牛羊饋亞比米勒、互相結約、
28又以牝羔七、別置一處、
29亞比米勒曰、此七牝羔、別置一處、何也、
30曰、爾必由我受之、以為我鑿此井之據、
31因二人相誓於彼、故名其地曰別是巴
32彼既立約於別是巴亞比米勒與其軍長非各啟行、歸非利士地、
33亞伯拉罕植垂絲柳於別是巴、禱永生上帝耶和華之名、
34旅於非利士地、歷有多日、