Aa
亞伯拉罕寄居其臘稱其妻為妹亞庇米力王召之入宮
1 亞伯拉罕徙於南方、旅於其臘、其地在迦鐵書耳間。
2亞伯拉罕稱其妻撒拉為妹、故其臘亞庇米力召之入宮。
亞庇米力夢中見責放撒拉歸
3一夕上帝見夢、諭亞庇米力、曰、爾取此婦、當死、蓋人之妻也。
4亞庇米力未玷婦身、故曰、為義之民、主豈滅之乎。
5彼非稱婦為妹、婦稱夫為兄乎。我之為此、心本純良、手無污衊。
6上帝曰、我知爾為此、心本純良、故我阻爾、使爾不玷婦身、以干罪戾。
7今以婦歸其夫、彼乃先知、可代爾祈、全爾生命、不然、爾與眷聚必死。
8亞庇米力夙興、召僕眾、告以斯事、僕眾聞之、懼甚。
9亞庇米力亞伯拉罕曰、爾果何為、我曷嘗獲罪爾、爾乃陷我於重罪、爰及人民、爾之相待、甚非所宜。
10又曰、爾至此何所見而行是。
乃安慰之亞伯拉罕為亞庇米力祈禱舉家疾愈
11 亞伯拉罕曰、我意此邦不畏上帝、恐為我妻而殺我。
12彼誠我妹、同父異母、我娶為室。
13昔上帝命我離父家、遨遊於外、我囑婦曰、後所適之邦、必稱我為兄、是則待我以恩。
14亞庇米力遂將牛羊僕婢賜之、並歸其妻。
15亞庇米力曰、吾之土地、具在爾前、任意居之。
16撒拉曰、我以千金賜爾兄、可蔽爾容、勿令眾見、言此蓋以責之。○
17亞伯拉罕祈上帝、遂醫亞庇米力、與妻及婢、使之生育。
18耶和華撒拉故、曾使亞庇米力之眷聚不能妊育。