Aa
以色列人至曠野
1 以色列人自以琳啟行、出埃及後、二月望日、會眾至於野、在以琳 西乃間、
2會眾於野、怨摩西 亞倫曰、
3願在埃及、死於耶和華手、爾時坐於肉鼎之側、食餅而飽、爾導我入此野、是欲以饑殺斯會眾也、○
4耶和華諭摩西曰、我必自天雨糧、民宜日出、斂日所需、以試其遵我法律否、
5至於六日、所斂者必備之、其數倍於他日、
6摩西 亞倫以色列人曰、至夕必知導爾出埃及者、乃耶和華、
7詰朝爾將睹耶和華之榮光、蓋爾出怨言、耶和華聞之矣、我何人斯、爾乃怨我、
8摩西又曰、迨耶和華夕食爾以肉、朝飽爾以糧、此言始應、蓋爾之怨言、耶和華聞之矣、我何人斯、爾非怨我、乃怨耶和華也、
9摩西亞倫曰、告以色列會眾雲、進於耶和華前、蓋爾之怨言、彼已聞之、
10亞倫言時、以色列會眾瞻望於野、見耶和華之榮光顯於雲中、
11耶和華諭摩西曰、
12以色列族之怨言、我已聞之、當告之曰、夕必食肉、朝必飽糧、則知我乃爾之上帝耶和華、○
許使鶉至
13夕有鶉來、蔽乎營壘、朝有露降、在營四周、
降瑪那
14厥露既晞、野有圓物、細微如霜、
15以色列民見而弗識、相語曰、此何物耶、摩西曰、此耶和華食爾之糧、
16耶和華之命曰、各宜斂取、如其食量、視幕中人數、各得一俄梅爾、
17以色列人遵命而取、或多或寡、
18以量量之、多者無餘、寡者無乏、其斂之也、各隨其量、
19摩西告民曰、毋留其餘、逮於明旦、
20有不從摩西言者、留之明旦、乃生蟲而臭惡、摩西怒焉、○
斂糧之例
21每晨各如食量而斂之、日暴則消、
22至於六日、斂糧倍之、人得二俄梅爾、諸會長來告摩西
23摩西曰、耶和華有言曰、翌日安息、乃耶和華之聖日、欲炙者炙、欲煮者煮、食既有餘、存於明旦、
24乃遵摩西命、存於明旦、不臭惡、不生蟲、
25摩西曰、今日可食此、蓋今為耶和華之安息日、在野索之不得、
26六日間、可斂之、惟七日乃安息、必無所有、
27至七日、民有出而斂者、索之不得、
28耶和華諭摩西曰、爾曹不守我誡、不遵我律、將至何時、
29耶和華以安息日賜爾、故於六日、予爾兼日之糧、至七日、各居其地、勿出其所、
30民遂於七日安息焉、○
31以色列族稱斯糧曰瑪那、狀如芫荽子、其色白、味如蜜餅、
32摩西曰、耶和華命以此物一俄梅爾、留於後世、使見我導汝出埃及時、於野所食爾之糧、
33遂語亞倫曰、以壺盛瑪那一俄梅爾、置之耶和華前、留於後世、
34亞倫遵耶和華所命摩西者、置於法匱前以存之、
35以色列人食瑪那、歷四十年、迨至迦南境、人居之處而後已、
36一俄梅爾、乃伊法十分之一、