Aa
約瑟卒後以色列人蕃衍
1 以色列族、與眷聚、偕雅各埃及、其名備載如左。
2流便西面利未猶大
3以薩迦西布倫便雅憫
4納大利伽得亞設
5與在埃及約瑟、屬于雅各者共七十人。
6約瑟與眾昆弟及同時之人、相繼而逝。
7以色列族生育繁多、昌熾是邦、日以強大。
埃及新王虐過斯民民益蕃衍
8 埃及新王即位、不念約瑟
9告民曰、以色列族甚眾、其強過我、
10莫若施謀以制之、恐其眾多、乘敵至、合而攻我、離我國而去。
11於是法老比東蘭塞二邑、為府庫、役以色列人、負戴甚苦、立督以治其事。
12屈抑愈甚、生育愈繁、故埃及人益忌之、
13嚴督其役、
14畀以重任、艱苦其身、陶瓦、擣土、力田、所服之役、無不以嚴。○
收生嫗存留嬰兒
15 希百來族有收生者、一名十拉、一名部亞
16王命曰、爾為希百來婦收生、見其臨產、若生男則殺之、女則存焉。
17收生者畏上帝、不遵王命、竟存男子。
18王召收生者曰、爾不從命、存男奚為。
19對曰、希百來婦甚健、收生者未至、子已產矣、與埃及婦異、
20-21收生者畏上帝、上帝施恩、克昌厥後、以色列族生育眾多、日以強大。
法老命溺嬰兒於河
22 法老命其民曰以色列族生男則溺於河、生女可全其命。