Aa
大衛思議為主建殿先知拿單初然之後得主默示乃禁之
1王居宮中、主賜以平康、不為四周之敵所擾、
2謂先知拿單曰、我居柏香木宮中、而天主之匱、反在在原文作居帷幔內、
3拿單謂王曰、爾可隨心意以行、主必祐爾、
4是夜主默示拿單曰、
5爾往諭我僕大衛曰、主如是云、建造殿宇為我居處、豈爾所可乎、或作爾欲建殿為我居乎
6我自導以色列人出伊及時、至於今日、未嘗居殿、恆居帳幕帷幔、
7凡我偕以色列人行時、以色列支派中之士師、即我所命牧我民以色列者、我何曾謂其一曰、爾何不為我造柏香木之殿乎、
8今當告我僕大衛曰、萬有之主如是云、昔我自羊牢中、自羊群後召爾、立為我民以色列之君、
9爾無論何往、我恆祐爾、絕爾諸敵於爾前、使爾得大名、如世間顯赫者之名、
10我欲為我民以色列備一居所、栽培之安然而居、不復恐懼、惡類不復如昔擾害之、
11不復如曩時我命士師、治我民以色列擾害之焉、我必賜安於爾不為敵所害、我亦應許爾、必為爾建立家室、
許以子繼其位蒙祐建殿
12迨爾年壽已滿、與爾列祖同寢、我必使爾所出之苗裔、所出之苗裔或作所生之子繼爾位、我亦必鞏固其國、
13彼將為我名建殿、我必堅定其國位、永久不廢、
14我必為其父、彼必為我之子、彼若犯罪、我必責之、如人之責其子然、原文作我則以人之杖以人之責責之
15但我之仁慈、仁慈或作恩寵仍不離之、如曾離掃羅、即我於爾前所棄者、
16爾家與爾國必穩立於我前、於我前原文作於爾前至於永遠、爾國位必堅定至於永遠、
17拿單循此諸言、循此默示、以告大衛
大衛禱主並謝主恩
18於是大衛王入主之匱所、坐於主前曰、主天主歟、我何人斯、我家為何等、乃使我至於此、
19主天主歟、此恩在主目中猶以為小、更許施恩於僕之家、至於久遠、主天主歟、世人豈有蒙主如此之恩待者乎、
20僕人大衛更有何言可禱於主前哉、蓋主天主素知僕也、
21主行此大事、使僕知之、乃緣主所許之言、並循主之意旨、
22故當尊主天主為至大、無有比主者、主之外再無天主、此我耳中所聞者、
23世間有何民、可比主之民以色列乎、天主親往救贖以色列、立為己民、宣揚大名、又在主自伊及所贖之民前、為主之國、施行大而可畏之事、逐列國之人、及其神、
24主使主之民以色列為主之民至於永遠、主亦為其天主、
25主天主所許僕與僕家之言、今求主應驗、至於永遠、願主循主所言而行、
26願人永尊主名為大、曰、萬有之主天主、為治以色列之天主、亦願主之僕大衛之家、堅定於主前、
27萬有之主以色列之天主、既許僕曰、我必為爾建立家室、故僕敢於主前祈禱若是、
28主天主歟、惟爾為天主、所言真實無妄、既允賜如此之福於僕、
29今求主賜福於僕之家、俾得永存於主前、因主天主已曾言之、願僕之家恆蒙主賜福焉、