Aa
大衛終言己家適如主許
1 大衛終末之言、備詳如左、曰、耶西大衛言、得居高位、蒙雅各天主所立為受膏王、作以色列美歌者言、
2主之神藉我而言、主之詞在我口、在我口原文作在我舌
3以色列天主有言、以色列所恃之天主、原文作以色列之磐諭我曰、為人君者若義、秉權者若畏天主、
4則如朝日升而輝耀、如無雲之清晨、如雨後日照、百卉自地而生、
5我家於天主前、豈非若是、天主與我立約、於諸事堅定穩固、恆久不廢、一切救我之事、與我一切所願者、主豈不成之乎、
惡類斷難如此
6匪類皆如被棄之荊棘、人不得執之於手、
7欲捫之者、必用鐵器及槍柯、終必盡焚以火、○
臚列從大衛諸傑
8大衛之勇士、其名列於左、他革捫或作哈門約設巴設歷代上十一章十一節作雅朔班又稱伊斯尼亞底挪、為諸將諸將或作三勇士之長、一時彼一人戰八百人、盡殺之、或作彼一揮槍擊八百人
9其次亞合朵多以利亞撒、昔非利士人集以戰、以色列人亦上、或作以色列人逃遁有從大衛之三勇士、向非利士人詈而挑戰、以利亞撒亦在其中、
10彼起擊非利士人、直至臂力疲乏、手若與刀柄相黏、當日主使以色列獲大勝、戰士戰士原文作民但隨其後、以奪貨財、以奪貨財或作以剝被殺者
11其後有哈拉亞基沙瑪、一日非利士人集軍士來戰、在彼有田、種以扁豆、民皆遁於非利士人前、
12沙瑪立於田、擊非利士人、救護其田、主使以色列獲大勝、
13三十著名之勇士中三人、於刈穫時、下至亞杜蘭穴、就大衛非利士軍士列營於利乏音谷、
14當時大衛在山寨、非利士戍兵戍兵或作有營伯利恆
15大衛曰、伯利恆城門側之井、我慕其水、誰願往汲、予我飲之、
16此三勇士、衝非利士營而過、自伯利恆城門側之井、汲水攜於大衛大衛不飲、乃灌於主前、
17曰、主歟、此三人冒死不顧、往汲此水、無異其血、我斷不敢飲之、如是大衛不飲此水、此三勇士所為如是、
18西魯雅約押亞比篩別三或作三十勇士之首、揮槍殺三百人、在三三或作三十勇士中最著名者、
19在三三或作三十勇士中最尊貴、故為其首、惟不及前三勇士、惟不及前三勇士或作不及三勇士
20又有甲薛比拿雅、乃巨富者耶何耶大子、大有作為、曾殺摩押猛如獅之二勇士、又於降雪時、下阱殺一獅、
21又殺伊及壯士、伊及人手執槍、比拿雅執梃以迎、自伊及人手奪槍、以槍殺之、
22耶何耶大比拿雅所為如是、在三三或作三十勇士中最著名者、
23較諸三十勇士更為尊貴、惟不及前三勇士、惟不及前三勇士或作不及三勇士大衛立之為侍衛長、
24約押亞撒黑在三十勇士中、又有伯利恆朵多伊勒哈難
25哈律沙瑪哈律以利加
26帕勒提希列提哥亞益吉以拉
27亞拿突亞比以謝戶沙米本乃
28亞合撒門尼陀法瑪哈萊
29尼陀法巴拿希立便雅憫支派、基比亞利拜以太
30毘拉頓比拿雅迦實谷人希代
31伯亞拉巴亞比亞本巴魯米亞斯瑪弗
32沙本以利雅哈巴雅善子中之約拿單
33哈拉沙瑪哈拉沙拉亞希暗
34瑪迦亞哈拜以利法列基祿亞希多弗以連
35迦密希斯萊亞巴帕萊
36鎖巴拿單以甲迦得巴尼
37亞捫洗勒、為西魯雅約押執兵器者比祿拿哈萊
38益特以拉益特迦立
39烏利亞、共三十七人、