Aa
歲旱者三基遍人殺掃羅二子五外孫懸屍於山災乃止
1 大衛在位之時、歲饑、年復一年、比及三年、大衛問於主、主曰、緣掃羅及其家行殘忍、殺基遍故也
2大衛基遍人而問之、此基遍人、原不屬以色列人、乃屬所遺之亞摩利人、以色列人曾與之立誓不殺之掃羅以色列人及猶大人熱中欲滅之、或作掃羅忌彼與以色列人猶大人雜居欲滅之
3大衛基遍人曰、我為爾當何為、我當何為、方贖此罪、使爾為主之子民祝福、或作以致爾可使主之子民獲福
4基遍人對曰、我儕向掃羅與其家不索金銀、亦不願緣我之故、殺以色列中一人、大衛曰、爾言我當為爾何為、
5基遍人對王曰、掃羅殘殺我儕、謀害我儕、在以色列四境幾滅我儕、
6願以其後裔七人付於我、我將懸之於主前、在基比亞、即昔蒙主選掃羅之邑、王曰、我必付於爾、
7王矜恤掃羅約拿單米非波設、因昔與掃羅約拿單指主發誓立盟、
8乃以愛雅利斯巴掃羅所生之二子、亞摩尼米非波設、及掃羅米甲之姊、從米何拉巴西萊亞得利所生之五子、
9悉付於基遍人手、彼乃懸之於山、在主前、七人同亡、被殺時、正始刈穫之時、即麰麥始刈穫之時也、
利斯巴珍護其屍
10 愛雅利斯巴、取麻布張於磐以掩屍、自麥始刈穫時以至天降雨、天降雨原文作水自天降於屍上晝不容空中鳥止其上、夜不容野獸侵犯、
大衛掃羅 約拿單骸骨於祖塋
11或以掃羅愛雅利斯巴所行告大衛
12大衛遂往、由基列雅比人所、取掃羅之骸骨、及其子約拿單之骸骨、蓋昔非利士人殺掃羅基利波阿時、將掃羅約拿單屍、懸於伯珊之衢、基列雅比人潛取之歸、
13大衛掃羅之骸骨、及其子約拿單之骸骨、自基列雅比攜之來、又殮被懸者之骸骨、
14悉葬於掃羅基士之墓、在便雅憫之地西拉、眾循王命而行、此後天主垂聽國人之祈禱、○
大衛非利士人戰者四四勇士殺敵四偉人
15 非利士人復與以色列人戰、大衛率其臣僕、攻非利士人、戰時大衛困憊、
16挪伯 拉乏以實比、欲殺大衛、彼執銅戈、重三百舍客勒、又佩新刀、
17西魯雅亞比篩大衛、攻非利士人而殺之、於是大衛之從者於大衛前誓曰、此後爾不可偕我往戰、恐滅以色列之明燈、
18後又與非利士人戰於歌伯戶沙西比該、殺拉乏拉乏族或作拉乏所生下同撒弗
19又與非利士人戰於歌伯伯利恆雅雷俄珥金伊勒哈難、殺迦特歌利亞、其槍之柯、大如織器之軸、
20又戰於迦特、在彼有拉乏族之人、形體魁偉、手足各六指、共二十四指、
21其人侮辱侮辱或作詈以色列人、大衛示每約拿單殺之、
22此四人、皆為迦特 拉乏族之人、或作此四人皆為拉乏在迦特所生皆為大衛及其臣僕所殺、