Aa
預示必有偽先知起多人從之
1昔時民間有偽先知、如爾中將有偽師、私傳敗壞之異端、敗壞之異端或作害人之異端不認贖彼之主、自取速亡、
2將有多人、從其邪行、真道因之受謗、
彼必遭重刑
3彼由貪婪、以飾言惑爾、視如貿易得利、彼受鞫見罰、自古擬定、速至不遲、彼之淪亡即臨、即臨原文作不寢
4昔天使犯罪、天主亦未惜之、投於地獄、縛於幽暗中、以待審判、
引古時惡者受刑義者得救為證
5亦未惜先古之世、以洪水罰彼不虔敬之惡世、惟救傳義道之挪亞等八人、
6又擬定傾覆所多瑪俄摩拉二邑、焚為灰燼、以警後世之惡者、
7惟救義人羅得、彼因惡人邪僻之行而深憂、
8蓋此義人居於彼中、目見耳聞其非法之事、傷其義心、
9惟主知拯救虔敬之人、脫於苦難、而留不義之人、待審判之日受刑、
指明人將行之諸惡
10其從肉體之慾、行邪污、藐視執政者、必受刑更重、此輩膽大自肆、任意妄為、謗讟位尊者而不懼、
11天使雖較彼能力更大、尚不詬詈以罪之於主前、
12彼等如蠢獸、天然受生、特為人執而宰之、毀謗所不知、自取敗亡沈淪、而受作惡之報、
13彼喜於白晝宴樂、與爾同筵為瑕為垢、以其詭詐為樂、
14其目充於姦淫、獲罪不已、誘惑不堅者之心、慣於貪婪、是為可詛之輩、
15離正道而入迷途、從波朔巴蘭之道、巴蘭因貪利行惡、因貪利行惡原文作慕行惡之值
16為其惡見責、不能言之驢作人聲、而止先知之狂、
17彼眾如無水之井、如飛雲為狂風所飄、無際之幽暗、為之永存、
18出言矜誇虛誕、以肉體之嗜慾及邪侈之事、誘惑甫脫於妄行之人、
19以自由許人、而己為罪惡之奴、蓋勝人者、人即為其奴也、
彼眾先得真道後則轉入惡中
20彼因識吾主救主耶穌基督、而得脫於世污、後復為世污所擾所服、則其後患較前尤甚、
21既識義道、竟背所受之聖命、莫若不識之為美、
22諺云、犬轉食所吐、豕既潔、復淖於污泥中、此等人誠若是也、