Aa
豫示必有偽先知起多人從之若輩必遭重刑
1伊昔民間有偽先知、如爾中將有偽師、私傳異端以害人、主贖之、而彼拒之、自速其辜、
2眾見有人聽從其妄、因而訕謗真道、
3彼取人財、以巧言鬻爾、上帝預定、不久必鞫之、使彼速沉淪、
4維昔天使陷罪、上帝不赦、拘攣於暗府、幽囚於狴犴、以待審判、
引古時惡者受刑義者得救為證
5先古之世、其俗澆漓、為上帝所責、災以洪水、惟傳道義之挪亞、暨其眷聚八人得救、
6所多馬蛾摩拉二邑、上帝擬定其罪而滅之、變為瓦礫、以警後世之惡者、
7惟義士羅得以黨惡邪僻為深憂、故上帝救之、
指明人將行之諸惡
8蓋義者與彼同處、見其敗亂矩矱、無日不憂、
9惟主救敬虔之人、免於患難、而留不義者、待鞫日受刑、
若輩先得真道後卻轉入惡中
10至於縱情欲、逞邪行、藐視執政、驕泰偏執、讟尊者而不畏、必重遭譴責、
11明道之天使、較陷罪之使者、能力殊大、然尚不敢於主前加以詬誶、
12禽獸無知、為人獲而屠、偽師如之、訕謗其所不知、必受惡報而沉淪、
13彼於白晝、樂宴樂、詭道謀食、在爾筵中、為瑕為垢、
14所視無非惡色、獲罪不已、厥必常貪、信道不篤者、為其所惑、如此之人、可以咒詛、
15離正道而迷罔、從破朔巴蘭之行、巴蘭貪不義之利、
16為惡見責、有驢作人言、禁先知巴蘭之狂妄、
17偽師猶枯井、若浮雲、為狂風所飄、必遭幽暗、永世無盡、
18素有不為乖謬所囿者、今為偽師矜誇、虛誕、縱欲、邪侈所惑、
19勝我者、吾為之奴、偽師從惡、則亦為惡之奴、反以自由許弟子、
20如有人知救主耶穌基督道、不為污世所囿、復因憧擾而受陷、則其人之後患、較先時尤劇、
21既識道矣、猶棄所受之聖命、孰若不識道義之為美、
22然論此人、正如諺云、犬轉食其所吐、豕既潔、復淖於污泥之中、