Aa
耶和華必懲罰哈得拉與大馬色
1耶和華之警示、應於哈得拉地、歸於大馬色、及其鄰邑哈馬、萬人與以色列諸支派之目、皆仰望耶和華、
2亦歸於推羅 西頓、以其大有智慧也、
3推羅為己建保障、積銀如塵土、積精金如衢泥、
4主必逐之、摧其權勢於海、邑為火焚、
5亞實基倫見之而恐懼、迦薩見之而痛苦、以革倫因絕望而蒙羞、迦薩王必淪喪、亞實基倫無人居處、
6外族將居於亞實突、我必絕非利士人之驕、
7除其口中之血、齒間可憎之物、彼將為我上帝之遺民、若猶大中之族長、以革倫耶布斯人、
8我將建營以環我室、抵禦敵軍、絕其往來、使暴虐者不復經行斯境、蓋我目顧之、○
錫安王蒞臨秉公施救
9 錫安女歟、爾其大樂、耶路撒冷女歟、爾其歡呼、爾王臨爾、彼乃公義、且施拯救、溫柔而乘驢、即驢之駒、
10我必絕以法蓮之車、與耶路撒冷之馬、除爭戰之弓、彼將向列邦言和平、其權所及、自此海至彼海、自大河至地極、
主許佑其民使之獲勝
11若爾、因爾盟約之血、我將釋爾俘囚、出於眢井、
12有望之俘囚歟、宜歸保障、我今宣告、必償爾維倍、
13我以猶大為已彎之弓、以以法蓮為在弦之矢、錫安歟、我將激爾子、以攻雅完之子、使爾若勇士之劍、
14耶和華將見於其上、發矢如閃電、主耶和華吹角、御南方之旋風而行、
15萬軍之耶和華將保衛之、俾吞滅其敵、踐其所發之石、將飲敵血而喧譟、有若飲酒、又若盈血之祭盂、沃血之壇角、
16是日也、彼之上帝耶和華必救其民、視若羣羊、俾如冕旒之寶石、焯爍於其地、
17其福何其洪、其榮何其美、少男以佳穀而昌、少女因新酒而盛、