Aa
信心未堅勿今生疑
1信未堅者、爾當納之、但勿詰所疑、
2此人信諸物可食、彼人因信未堅、故惟食蔬、
3食者勿藐視不食者、不食者、勿擬議食者、蓋天主已納之、
4爾為誰、敢擬議他人之僕、其立與仆、自有其主在、但彼亦必立、因天主能使之立也、
5有以為此日勝於彼日、有以為日日皆同、各可視己意為是、
6守日者為主而守、不守者為主而不守、食者為主而食、因感謝天主、不食者為主而不食、亦感謝天主、
死生為主
7我儕無人為己而生、亦無人為己而死、
8蓋我生為主而生、我死為主而死、故或生或死、皆屬主、
9基督死而復生、為欲使其為生者死者之主、
10爾何擬議爾兄弟、何藐視爾兄弟、我儕皆必將立於基督基督有抄本作天主臺前、
11經載主云、我指己永生而誓、萬膝必跪我前、萬口必認天主、
12如是、我儕必將於天主前、各為己事而被審問、
勿相擬議勿陷人於罪
13故我儕勿復相擬議、宜定意勿以躓人礙人之物、置於兄弟之前、
14我賴主耶穌、明知確見、凡物本無不潔、若人以之為不潔、則於彼為不潔矣、
15若爾因所食、使兄弟憂、則所行不循愛人之道、基督為之死、爾勿以所食而敗之、
16慎勿以所以為善者、令人毀謗、
17蓋天主國不在飲食、乃在義與和與聖神所賜之樂也、
18以此而事基督者、為天主所悅、為世人所善、
19故我儕當力求和睦、及彼此建德之事、
20勿以食故、毀天主之工、凡物皆潔、但以食而使人躓礙、則惡矣、但以食而使人躓礙則惡矣或作但人有疑而食致妨其心則為有罪
21寧不食肉、不飲酒、無論何事、毋使兄弟或躓或礙、或信不堅、
22爾有信乎、當存之於天主前、人行所以為可行者、而內心不自責、乃為有福、
23心疑而食者見罪、以其不由信而食、凡事不由信而行、罪也、