Aa
羔與從者立於
1我見羔立於山、偕之者十四萬四千人、皆有羔父之名、皆有羔父之名有原文抄本作有羔與父之名書於其額、
2我聞自天有聲、如眾水澎湃之聲、如巨雷轟震之聲、又聞鼓琴者鼓琴之聲、
3在寶座前、亦於四活物及諸長老前謳歌、所謳者似新歌、此歌無人能學、惟自世蒙贖之十四萬四千人能之、
4彼未污己以色、蓋持守貞潔、羔無論何往、彼皆從之、彼乃被贖於人中、為初實之果、在天主及羔前、為初實之果在天主及羔前或作首先信天主與羔者
5其口無詭詐、無瑕可摘在天主寶座前、有原文抄本無在天主寶座前句
天使傳福音
6我又見一天使飛於天中、有永遠福音、欲傳於居地之人、即傳於諸國諸族諸方諸民、
7大聲曰、爾當敬畏天主、以榮光歸之、蓋天主行審判之時已至、當崇拜造天地海及諸水泉者、
巴比倫
8又一天使隨其後、曰、大邑巴比倫、使萬國飲其邪淫之毒酒、邪淫之毒酒或作干怒之酒傾矣、傾矣、或作大邑巴比倫傾矣傾矣因使萬國飲其邪淫之毒酒
9又有第三天使隨其後、大聲曰、若有拜獸及獸像、於額或於手受其印誌者、
10必飲天主盛怒之酒、乃無所攙雜者、斟於天主盛怒之杯、又必受苦於火與硫磺中、在諸聖天使及羔之前、
11彼受苦於火中、其煙上騰、永遠不熄、拜獸與其像、或受其名之印誌者、晝夜不得安息、
12守天主誡、及信耶穌道之聖徒、因此恆忍、或作聖徒之恆忍在此矣彼守天主之誡及耶穌之道
13我聞自天有聲語我曰、爾當筆之於書、今而後、信主而死者、乃為有福、聖神曰、然、蓋彼息其勞、其功亦隨之、○
以秋收喻世末
14我又觀、見白雲、有似人子者坐於雲、首戴金冕、手執利鐮、
15又有天使自殿出、向坐雲者大聲呼曰、地上百穀已熟、刈時已至、可用爾之鐮以刈、
16坐雲者遂以其鐮擲於地、而地之百穀被刈矣、
以酒溢喻怒盛
17又有一天使自天上殿出、亦執利鐮、
18又有司火之天使自祭臺出、向執鐮者大聲呼曰、地上葡萄已熟、可用爾利鐮收之、
19天使遂擲其鐮於地、收地上葡萄、投於天主盛怒之大酒醡、酒醡或作壓酒處下同
20酒醡在城外、人踐之、血出於酒醡、高與馬勒相齊、長約一千六百司他丟、約六百里