Aa
羔羊與從者立於錫安山
1我又見羔立於錫安山、偕之者十四萬四千人、咸有其名、與其父之名書於額、
2我聞自天有聲如眾水聲、如大雷聲、又如鼓琴者鼓其琴、
3眾歌新詩於座前、及四生物長老前、其歌無能學之者、惟蒙贖出乎地之十四萬四千人而已、
4彼猶處子、不浼於色、羔之所往、則皆從之、此乃於眾中蒙贖、為初實之果、獻於上帝及羔者、
5其口無誑、亦無瑕疵也、○
天使傳福音
6我又見使者飛於中天、有永存之福音、宣諸宅地之人、亦於諸國諸族諸方諸民、
7乃大聲曰、宜畏上帝而榮歸之、蓋其鞫時至矣、亦宜拜造天地海及水源者、○
巴比倫傾
8又有第二使者從之曰、傾矣乎、傾矣乎、大巴比倫、使萬國飲其淫亂干怒之酒者也、○
9又有第三使者從之、大聲曰、如有拜獸與其像、及受印誌於額或於手者、
10則必飲上帝恚怒之酒、純然無雜、酌於恚怒之杯者、又將於聖使及羔前、受火與硫之痛苦、
11其痛苦之煙上騰、以至世世、凡拜獸與其像、及受其名之印誌者、晝夜無憩息也、
12諸聖徒之忍在此矣、是乃守上帝之誡、及耶穌之道者也、○
13我聞自天有聲曰、書之、今而後宗主而死者福矣、聖神曰、然、彼息諸勞、而諸行隨之、○
以秋收喻世末
14我又見白雲、乘之者有若人子、首冠金冕、手執利鐮、
15又有使者自殿而出、大聲謂乘雲者曰、發爾鐮而刈、蓋其時已至、地之穡熟已久矣、
16乘雲者投其鐮於地、而穡刈矣、
17又有使者出自在天之殿、亦執利鐮、
18又有使者自壇而出、掌火之權、大聲謂執利鐮者曰、發爾鐮、收葡萄樹之果、蓋已熟矣、
以酒溢喻怒盛
19使者遂投其鐮於地、而收地之葡萄、投入上帝恚怒之大醡、
20其醡見踐於邑外、血自醡出、高至馬勒、長約六百里、