Aa
羔羊與從者立於郇山
1我觀羔立於山、偕之者十四萬四千人、書羔與父名于其顙、
2我聞自天有聲、如濤泙湃、如雷震轟、又如鼓琴之聲、
3歌新詩於位前、亦於靈物諸老前、是詩無有能和者、惟地上蒙贖之十四萬四千人能之、
4彼夫持身以正、不迷於色、從羔而行、不論所往、亦於儔類中得贖、首宗上帝與羔者、
5口無偽言、無疵於上帝位前、
天使傳福音
6我又觀一天使、飛於穹蒼、以永存福音、傳天下億兆、邦族民類、
7大聲曰、上帝鞫人之日至矣、故當敬畏讚美崇拜造天地河海者、
巴比倫傾
8又一天使、旋踵至曰、大邑巴比倫、使萬國飲淫亂之鴆酒、故傾圮、
9又一天使從其後、大聲曰、如有拜獸及獸像、於顙於手、受其印誌者、
10則上帝必怒之、俾飲鴆酒、盛酒於杯、厥味甚烈、亦以火與硫、困苦其人、於羔及聖天使前、
11如有拜獸及獸像、或受其印誌者、則困之以火、炎上不熄、晝夜無少安、
12聖徒之恆忍、守上帝命及耶穌道、於此益見、
13我聞自天有聲語我曰、厥後宗主而死者、必蒙綏祉、當筆之於書、聖神曰、然、息其勤勞、功亦隨之、
以秋收喻世末
14我觀白雲、坐其上者、容若人子、冠金冕、執利鐮、
15又有天使、自殿出、大聲籲坐雲者曰、地上百穀已熟、刈時至矣、宜以是鐮而刈、
16坐雲者則以其鐮、刈地百穀、
以酒溢喻怒盛
17又有天使、自天殿出、亦執利鐮、
18又有掌火之天使自祭壇出、大聲呼執利鐮者曰、園圃之葡萄熟矣、用利鐮收之、
19天使以其鐮收園圃葡萄、投於赫赫上帝之大醡、
20醡在城外、人踐之、汁出如血、濺於馬勒、約六百里、