Aa
披日踏月之婦臨產
1大兆顯於天、有婦身衣日、足踐月、首冠十二星、
2懷妊劬勞、號呼將產、
巨龍立前欲吞其子分娩後避於野
3又顯兆於天、有赤龍甚巨、首七角十、冠七冕、
4尾曳天星墮三分之一於地、婦將產時、龍立於前、待產後吞其子、
5婦生男子、其子忽升於上帝位前、將治異邦、叩以鐵杖、
6婦遁曠野、在彼上帝備一所、育之一千二百有六旬、
米迦勒率天使戰龍勝之
7時戰於天、米加勒率厥使者與龍戰、龍亦率使者與米加勒戰、
8龍戰不利遂不得在天、
9巨龍與其使者、皆逐於地、昔有蛇、亦稱魔鬼撒但、素惑天下億兆、即此龍也、
龍墮地逼婦
10我聞大聲自天云、晨夕於上帝前、譖我兄弟者、今則見逐、上帝救我、握權以治、厥基督亦秉國鈞、
11惟諸兄弟不貪生而冒死、故賴羔流血、以所傳之道勝敵、
12惟天與在天者樂此、居陸地與海者、禍必及之、因魔鬼自知時日無幾、故以盛怒臨汝、
13婦既生男子、龍見棄於地、遂逐之、
14婦避蛇之害、得大鷹雙翼、高騫曠野、至其地、在彼就養、歷一載。又逾二載、又半載、
15蛇吐水成渠淹婦之後、意欲溺之、
16地坼、吸龍所吐之水以援婦、
17龍怒婦益甚、乃往與婦之苗裔戰、即守上帝命、從耶穌基督道者、