Aa
衣日踐月之婦臨產
1大異象現於天、有婦身衣日、足踐月、首冠十二星、
2懷孕劬勞、呼號將產、
巨龍前立欲吞其子分娩後避於野
3又現異象於天、有一巨赤龍、七首十角、首戴七冕、
4尾曳天星三分之一、投之於地、龍立於將產之婦前、待產後吞其子、
5婦生男子、乃將以鐵杖轄轄原文作牧萬族者、其子被接至天主及其寶座前、
6婦遁於曠野、在彼天主為之備一所、育之一千二百六十日、○
米加勒率天使戰龍勝之
7在天有戰、米加勒率其使者與龍戰、龍亦率其使者與戰、
8龍及其使者戰不勝、不得復居於天、
龍墮地逼婦
9於是巨龍即古蛇、稱魔與撒但素迷惑天下人者、被擲於地、其諸使者亦同被擲、
10我聞在天有大聲曰、我天主之拯救、其大能與其國、及其基督之權、今已彰顯、今已彰顯原文作今至矣蓋晝夜在我天主前譖我兄弟者、今已被擲矣、
11諸兄弟不貪生而冒死、賴羔之血、及所證之道而勝之、
12天與居於天者、皆當為之歡樂、惟居於地與海者、禍矣、蓋魔自識其時日無幾、故以大怒臨爾、○
13龍見己被擲於地、乃窘逐生男子之婦、
14時婦得大鷹之雙翼、可飛於曠野、至己之地以避蛇、在彼蒙養一載、又二載、又半載、
15蛇在婦之身後、從其口吐水如河、意欲沖沒之、
16惟地助婦、啟口吞龍口所吐之河、
17龍怒婦、乃往與婦之餘子戰、即守天主誡、為耶穌基督作證者、