Aa
哥拉裔所作之詩使伶長歌之○
詩人勸萬民細聽訓言
1萬民乎、爾曹當聽、世上居民、皆當傾耳、
2無論貴賤貧富、皆當聽此、
3我口所述者乃智慧語言、心所思者乃通達道理、
4我欲側耳而聽喻言、彈琴以解隱語、
5我遭患難時、欺壓我者、其惡四面環繞我、我何所懼哉、
世福虛浮不能延壽命恃財者愚矣
6彼倚賴金寶、矜誇多財、
7人實不能贖己之兄弟、亦不能為彼奉贖金於天主、
8贖其生命、價值昂貴、永不得成、
9不能使之永久存活、不見朽壞、
惡人死亡與畜無異
10賢者必死、愚者昧者、亦必滅亡、將貨財留於他人、此乃常見之事、
11其心中以為家必永存、房宅必留至萬代、聲名必傳在世間、
12豈知人在榮華、不能永久、無異滅亡之畜類、
13此乃彼之愚昧道途、後世之人、仍以其言為然、細拉、
14彼如群羊、驅入示阿勒、示阿勒見六篇五節小註為死亡所牧、清晨必歸正直人管轄、必從己之居處降於示阿勒、形容必毀壞其中、
深信靈魂得救為主所接世間富貴榮華無足羨慕
15惟天主必救贖我靈魂、脫離示阿勒之權、將我接取、細拉、
16人縱多財、家貲豐厚、爾莫畏懼、
17因其死後分毫不能攜取、其榮華不能隨之而下、
18彼生存時、自誇有福、以為自奉甚厚、必受人誇美、
19然必仍歸其祖宗之處、永不見光、
20人在榮華中、若不省悟、即與將死亡之畜類無異、