Aa
詩人勸萬民細聽訓言
此詩為哥喇子孫而作使伶長歌之
1-2天下億兆、貧富尊卑、宜聽我言兮、
3我心惟智是懷、我口惟道是述兮、
4諺言隱語、我傾耳以諦聽、鼓琴以詠歌兮。
世福虛浮不能延壽命
5患難之際、仇敵設伏以環攻、我何懼兮、
6彼恃貨財、誇豐富兮、
7然生命將絕、雖有密友不能贖之、而上帝錫以齡兮、
8生命之價、既貴且昂、欲贖無從兮、
9不能壽世而體不朽兮、
恃財者愚矣
10我觀智慧者死、愚蠢者亡、遺業於後兮、
11揣彼之心、意謂家必恆存、室可垂後、聲名揚於寰宇兮、
12人爵雖顯、不得永存、猶禽獸之速亡兮。
13世人所為、不智孰甚、後人效之兮、
惡人死亡與畜無異
14瘟滅若羊、蚯蚓嘬兮、彼在塚中、形骸喪兮、至於異日、義人勝之兮、
深信靈魂得救為上帝接收世間富貴榮華無足羨慕
15上帝待予以恩、將拯余於陰府兮。
16人有貨財、家以顯榮、毋庸畏彼兮、
17迨其臨沒、不攜一物、尊榮不隨其身兮、
18生存之時、以為獲福、自奉奢靡、人咸欣羨之兮、
19必返其本、不見光明。
20人爵雖顯、智慧不具、其亡也無異禽獸兮。