Aa
頌讚耶和華之救恩
大衛亞比米勒前佯狂見驅而去乃作此詞○
1我恆頌耶和華、讚美之言、常在我口兮、
2我心因耶和華而誇、謙遜之人、聞之則喜兮、
3爾其偕我稱耶和華為大、共尊其名兮、
4我求耶和華、蒙其俞允、拯我脫諸恐懼兮、
5瞻望之者、其容有光、永不赧顏兮、
6貧人呼籲、耶和華垂聽、援於諸難兮、
7耶和華之使者列營、以環寅畏之人、而拯救之兮、
8爾其試之、則知耶和華乃善、託庇於彼者、其有福兮、
9諸聖民歟、宜寅畏耶和華、寅畏之者、不至匱乏兮、
託庇於主者乃為有福
10維彼稚獅、匱食而飢、尋求耶和華者、福祉罔缺兮、
11小子歟、來聽之、我以寅畏耶和華之道訓爾兮、
12孰好生命、欲享遐齡、以納福祉、
13當捫爾舌、勿出惡言、宜緘爾口、勿道詐語、
14去惡行善、尋求和平、而追隨之兮、
15耶和華目注義人、耳聽其呼籲、
16以怒容向行惡者、絕其誌於世兮、
17義人呼籲、耶和華垂聽、援於諸難兮、
18傷心者耶和華近之、痛心者拯之兮、
19義者患難孔多、耶和華悉拯之、
20保衛其骨、無一摧殘兮、
21行惡者必殺於惡、憾義者必服厥罪、
22耶和華救贖其僕之魂、託庇於彼者、無有服罪兮、