Aa
箴言雜記
1屢受斥責、仍復強項、敗亡必速、無術可治、
2義者秉權、庶民欣喜、惡人操柄、億兆咨嗟、
3好智者悅父、狎妓者傷財、
4王秉公義、使國堅立、索賄者傾覆之、
5諂諛鄰里、乃投網羅、以絆其足、
6惡人犯罪、內伏網羅、惟彼義人、歡呼喜樂、
7貧者搆訟、義者察之、惡人乏識、不達其義、
8侮慢者鼓煽城邑、智慧者止息忿怒、
9智愚相爭、智者或怒或笑、其爭不息、
10嗜殺者憾完人、索正人之命、
11愚者有怒盡吐之、智者有怒抑制之、
12君長若聽誑言、臣僕則盡奸邪、
13貧者暴者錯處、其目皆為耶和華所燭照、
14王以誠鞫貧民、其國位必永立、
15杖責兼施益子智、放縱之子貽母羞、
16惡者增不法亦增、義者得見其傾覆、
17懲責爾子、致得綏安、亦悅爾心、
18若無啟示、則民放恣、惟守律者有福、
19以言責僕無益、彼雖明晰、亦弗聽從、
20爾見語言急躁者乎、蠢者之望、較彼猶大
21人育奴僕自幼嬌之、終則成為其子、
22易怒者啟爭端、暴怒者多干罪、
23人高傲必致卑下、心謙遜必得尊榮、
24與盜為侶、乃惡己命、聞令發誓、默然無言、
25畏人必陷羅網、惟恃耶和華者、必得安居、
26求王恩者多、定人之讞、由於耶和華、
27不公者為義人所惡、行正者為惡人所疾、