Aa
諸王會盟謀攻以色列人
1 約但之西、山地、窪地、及利巴嫩相對大海之濱、人、亞摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人、諸王聞此、
2同心會集、欲與約書亞、及以色列族戰、○
基遍人行詭譎
3 基遍居民、聞約書亞所行於耶利哥之事、
4乃行詭譎、佯為使者、以驢負舊囊、與既裂復縫之酒革囊、
5足著舊而且補之履、身服舊衣、所備之餅、則乾而霉焉、
6吉甲營、見約書亞、謂彼與以色列人曰、我自遠方來、請與立約、
7以色列人謂希未人曰、爾殆居於我中、焉能與爾立約、
8其人謂約書亞曰、我乃爾僕、約書亞曰、爾曹何人、奚自而來、
9曰、僕緣爾上帝耶和華之名、來自極遠之地、蓋我聞其聲譽、及其所行於埃及
10暨所行於約但東之亞摩利二王、即希實本西宏、都亞斯他錄巴珊
11我之長老、與我本土居民、謂我曰、當攜途間餱糧、往迎之曰、我乃爾僕、請與立約、
12我啟行詣爾時、自家所取之餅尚熱、今則乾而霉矣、
13革囊盛酒、其時尚新、今則裂矣、因路甚遠、衣履悉敝、
14以色列人遂食其糧、而不諮諏耶和華、
15約書亞與之修好立約、容其生存、會中牧伯向之發誓、
16立約後、越三日、聞其為鄰、居於其中、
17以色列人啟行、三日至其邑、即基遍基非拉比錄基列耶琳
18以色列人不擊之、因其牧伯曾指以色列之上帝耶和華、向之發誓、會眾遂怨牧伯、
19牧伯謂會眾曰、我儕既指以色列之上帝耶和華而誓、不可害之、
20既與之誓、必容其生存、免震怒及我、
奴役基遍人
21又曰、當容其生存、於是使為採薪者、汲水者、服事會眾、遵牧伯所言、
22約書亞召之曰、爾居我中、何言離此甚遠、以欺我耶、
23因此爾必服詛、為奴之人歷世不絕、採薪汲水、以供我上帝室、
24對曰、有人確告僕云、爾上帝耶和華曾諭其僕摩西、以此全地賜爾、悉滅其民、故我甚懼、以命難保、遂行是事、
25今我在爾手、爾所視為善為正者、則行之、
26於是約書亞救之、脫於以色列人手、免遭殺戮、其待之如此、
27是日使在耶和華所簡之處、為會眾及耶和華之壇、採薪汲水、至於今日、