Aa
上帝遣約拿赴尼尼微勸民約拿弗從乃逃避於大失
1 耶和華亞米太約拿曰、
2我鑒察尼尼微大邑、作惡已甚、爾往責之、
3約拿欲離耶和華駐蹕之所、避於大失、遂詣約帕、有舟將往大失、附之以行、而給舟子以值、離耶和華駐蹕之所。
海風大作舟人因而得知其為何人
4 耶和華使大風驟起、海盪甚、舟幾溺、
5舟子恐懼、各求其上帝、盡棄所載以輕舟、約拿假寐於艙、
6船長就之曰、何為酣睡、盍醒而起、禱爾之上帝、庶乎上帝眷顧我儕、以免死亡。
7舟人曰、莫若掣籤、觀我儕今日遭禍、伊誰之故、乃掣籤而取約拿
8眾曰、我儕因何遭禍、明以告我、爾何國何民、自何至、作何事。
9曰、我希百來人、素所敬畏者、天上之上帝耶和華、陸地滄海、皆其所造、
10今欲去耶和華駐蹕之所、逃避於外。眾聞言則懼、曰、何可去也。
約拿見投於海
11又曰、今海震盪愈甚、當若何待爾、則風浪可息。
12曰、取我身擲於海、則海之震盪立止、蓋我知緣我之故、爾遭颶風。
13眾力鼓櫂近岸、波濤洶湧、不得至、
14遂禱耶和華曰、耶和華隨意而作、勿為斯人、使我殞亡、如我擲之於海、勿視我若殺無辜。
15遂取約拿投之於海、海之震盪、立即恬靜、
16舟人由是甚畏耶和華、獻祭輸願、
為巨魚所吞
17 耶和華使巨魚吞約拿約拿在魚腹、三日三夜。