Aa
約拿奉遣赴尼尼微
1耶和華諭亞米太約拿曰、
2起往尼尼微大邑、向之而呼、蓋其惡達於我前也、
違命避往他施
3約拿起、欲逃往他施、以避耶和華、下至約帕、遇一舟往他施、則付值登舟、欲與之偕往他施、以避耶和華、
海風大起舟人驚懼各籲其神
4耶和華使大風驟起於海、海盪甚、舟幾破、
5舟子恐、各籲其神、擲舟中貨於海以輕之、約拿已下內艙、臥而沉睡、
6舟長就之曰、睡者歟、奚若此、其起禱爾神、庶神眷念我儕、免致死亡、
7眾相語曰、其來、我儕掣籤、俾知我遭此禍、伊誰之故、遂掣籤而得約拿
8眾謂之曰、請告我、我遭斯禍、緣誰之故、爾何業、何自、隸何國、屬何族、
9曰、我乃希伯來人、畏天上上帝耶和華、造滄海與陸地者也、
10眾懼甚、謂之曰、爾所為何事、其人咸知彼乃逃避耶和華者、蓋已告之也、
11又謂之曰、我當何以待爾、使海為我而恬靜乎、因海久而愈盪、
約拿見投於海
12 約拿曰、舉我而擲於海、則海必為爾恬靜、蓋我知爾遭此大風、以我故也、
13眾力櫂回岸而不能、以海久而愈盪也、
14於是眾籲耶和華曰、耶和華歟、求爾勿為此人之命、使我淪亡、勿以無辜之血、歸於我儕、緣爾耶和華隨所欲而行、
15乃舉約拿擲之於海、海之狂蕩乃息、
16眾甚畏耶和華、向之獻祭許願、
耶和華備巨魚吞之
17耶和華備一巨魚吞約拿約拿在於魚腹、三晝三夜、