Aa
天國必興令人喜悅
1曠野與無水之地將欣喜、荒墟之區將歡樂、發榮如玫瑰花、玫瑰花或作百合花
2必發榮欣喜、欣喜歡呼、必得利巴嫩之華耀、迦密沙崙之榮美、人必仰瞻主之榮光、我天主之榮嚴、
勸勉懦弱者
3爾當使手倦者堅固、膝弱者壯健、
4告膽怯者曰、安爾心、毋畏懼、爾之天主必至以復仇、必至以報復、爾之天主必至以復仇必至以報復或作視哉爾之天主臨矣復仇之時已屆天主報復之日已至天主親臨以救爾、
5當是時瞽者目必明、聾者耳必啟、
6跛者必踴躍如鹿、瘖者必謳歌、蓋有水湧於曠野、有河流於沙漠、
7旱海變為池沼、渴地變為泉源、豺狼棲止之所、變為蘆葦叢生之處、
8在彼有通衢大路、稱為聖途、不潔者不能經歷、路為主之民而修備、行路者雖拙、亦不致失迷、
9在彼無獅、猛獸不登、必不遇之於彼、惟蒙贖者經歷其間、
10主所救贖者必返故土、謳歌而歸、永以欣喜為加首之冕、必咸歡欣喜樂、而憂傷歎息、盡歸無有、