Aa
天國必興令人喜悅
1-2曠野無水之區、將萌芽糵、若山慈菇、必有欣喜謳歌之聲、斯土所產、向榮競茂、較諸利巴嫩加密沙崙、尤為繁庶、我之上帝耶和華、榮光普照、有威可畏、人共觀瞻焉、
勸勉懦弱者
3見有手足疲倦者、則為之扶持、
4若人喪膽、則告之曰、強爾志、毋畏葸、爾之上帝、將臨汝、以伸爾冤、報爾仇、加以援手、
5使瞽者明、聾者聰、
6跛者踊躍如鹿、瘖者謳歌不已、曠野之地、水泉洊至、
7沙漠之區、遙望之、有若池沼、其後將變為滄海矣、昔為野犬棲止之所、今為萑葦叢生之澤、
8必有大道、稱為聖途、不潔者弗能由之焉、惟誠慤之人、蒙上帝訓導、遵循不誤、
9猛獅暴獸、不復遇之、被救之民、咸遵斯道、
10耶和華所救之人、旋歸邑、永獲欣喜、歡忭無窮、謳歌靡已、既憂戚之全消、亦欷歔之永息。