Aa
ความชื่นชมยินดีของผู้รับการไถ่
1ทะเลทรายและดินแดนที่แตกระแหงจะเปรมปรีดิ์
ถิ่นกันดารจะชื่นชมยินดีและเบิกบาน
เหมือนดอกไม้งาม
2มันจะผลิดอกบาน
มันจะชื่นชมยินดีอย่างเปี่ยมล้นและโห่ร้องยินดี
มันจะได้รับศักดิ์ศรีแห่งเลบานอน
ความโอ่อ่าตระการแห่งคารเมลและชาโรน
คนทั้งปวงจะเห็นพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และความโอ่อ่าตระการของพระเจ้าของเรา

3จงช่วยให้มือที่อ่อนล้ามีกำลัง
จงให้หัวเข่าที่อ่อนแรงมั่นคง
4จงกล่าวแก่ผู้ที่มีจิตใจหวาดกลัวว่า
“จงเข้มแข็งเถิด อย่ากลัวเลย
พระเจ้าของท่านจะเสด็จมา
พระองค์จะมาพร้อมกับการแก้แค้น
พระองค์จะทรงมาเพื่อช่วยกู้ท่าน
พร้อมกับการแก้แค้นศัตรูของท่าน”

5เมื่อนั้นตาของคนตาบอดจะถูกเปิด
และหูของคนหูหนวกจะได้ยิน
6คนขาพิการจะโลดเต้นเหมือนกวาง
และบรรดาคนใบ้จะโห่ร้องยินดี
น้ำพุจะพุ่งขึ้นในถิ่นกันดาร
ลำธารทั้งหลายจะพุ่งขึ้นในที่แห้งแล้ง
7ทะเลทรายอันร้อนระอุจะกลายเป็นสระน้ำ
ผืนดินแตกระแหงจะกลายเป็นธารน้ำพุ
ที่ร้างซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของหมาใน
จะมีต้นหญ้า ต้นอ้อ และต้นกกงอกขึ้นมา

8จะมีทางหลวงที่นั่น
เรียกว่า “ทางแห่งความบริสุทธิ์”
ผู้ที่มีมลทินจะไม่เดินบนนั้น
จะสงวนไว้สำหรับผู้ที่ดำเนินในทางนั้น
คนโง่เขลาชั่วร้ายจะไม่ไปมาในทางนั้น35:8 หรือคนเขลาจะไม่หลงจากทางนั้น
9ที่นั่นไม่มีสิงโต
ไม่มีสัตว์ร้ายอยู่บนทางนั้น
พวกมันไม่โผล่ออกมาให้เห็น
เฉพาะผู้ที่ได้รับการไถ่ไว้แล้วเท่านั้นที่จะเดินในทางนั้น
10และผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ไว้จะกลับมา
พวกเขาจะเดินร้องเพลงเข้าเมืองศิโยน
มีความสุขนิรันดร์เป็นมงกุฎประดับศีรษะพวกเขา
พวกเขาเปรมปรีดิ์และชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้น
ความทุกข์โศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไป