Aa
預言救主降世人盡得福
1將有一王以義治國、將有侯伯秉公平以行權、
2將有一人、如避狂風之所、避暴雨之處、如河流之水在旱地、如大磐之陰、在令人困憊之地、
3見者之目不復昧、聽者之耳必常聰、
4鹵莽者必明達道、言吶者不鈍於辭、言吶者不鈍於辭或作口癡者出言暢快
5愚妄者不復稱英明、貪吝者不復稱慷慨、
6蓋愚妄者必出愚妄之言、心藏惡念、事行奸邪、謗言逆主、使饑者不得所食、渴者不得所飲、
7貪吝者其術邪惡、其術邪惡原文作其器乃惡專設奸謀、以誑言損害貧民、窮苦者訟時而辨理、彼亦如此、
8英明人設英明之謀、恆心行英明之事、○
預言猶大國必荒涼
9爾安居之婦、當起而聽我言、無慮之女、傾耳聽我語、
10時越年餘、爾無慮者必戰慄、蓋無葡萄可摘、無禾稼禾稼或作果可收、
11爾安居者當戰慄、爾無慮者當恐惶、解衣裸體、束腰以麻、
12將為良田及茂盛之葡萄樹、搥胸而哭、
13荊棘蒺藜、必叢生於我民之土地、生於喜樂城中一切可悅之宅第、
14宮殿荒蕪、邑民離散、邑民離散或作邑中諠譁已息崇岡高樓、永為洞穴、野驢樂遊之處、群畜囓草之地、
許以後必復興
15俟神自上感感原文作注於我儕、則曠野變為佳園、佳園或作良田下同佳園變為樹林、
16公平必存於曠野、仁義必處於佳園、
17義之功效乃綏安、義之結果乃寧靜康泰、至於永遠、
18我民將居於綏安之室、康泰之處、寧靜之所、
19先必降雹、擊折樹林、城必傾塌、陷於漥處、
20凡爾播種於諸水畔、隨在得牧牛驢者、即為有福、