Aa
約瑟與兄弟相認
1 約瑟在左右侍立前、情不自禁、呼令一切人離己而出、
2約瑟使兄弟識己時、當前無他人、放聲號哭、伊及人與法老家悉聞之、
3約瑟謂兄弟曰、我乃約瑟、我父尚在乎、兄弟於約瑟前驚懼、不能答焉、
安慰諸兄
4 約瑟謂兄弟曰、爾來前、遂皆前、曰、我乃爾弟約瑟、昔爾鬻於伊及者、
5勿以昔鬻我至此、自憂自恨、蓋天主遣我先爾而至、以保爾命、
6境內饑荒已二年矣、更有五年、無稼無穡、
7天主遣我先爾而至、存爾後裔於世、大拯救以保爾命、
8如是、遣我至此者非爾曹、乃天主遣我至此、使我為法老之相、兼司法老全家、治理伊及通國、
托諸兄請父前來就養
9爾可速返、見父曰、爾子約瑟如此言、天主立我為伊及通國之宰、請來此莫遲延、
10爾及子孫牛羊、暨凡所有者、可居歌珊地、與我伊邇、
11我在彼供養爾、蓋尚有五年之饑、免爾與眷屬及凡所有者匱乏、
12約瑟又曰、我親與爾言、爾曹與我弟便雅憫皆目睹之、
13爾曹以我在伊及所得之顯榮、及凡爾所見者悉告我父、速奉我父來此、
14遂抱弟便雅憫頸而哭、便雅憫亦抱其頸而哭、
15約瑟與諸兄弟接吻而哭、後、兄弟始與之言、
法老聞之以為善舉賜物以助其孝
16 約瑟兄弟來之風聲、傳至法老宮中、法老與其臣皆悅、
17法老約瑟曰、可囑爾兄弟云、當如是以行、使畜負榖往迦南地、
18迎父與家屬就我、我以伊及地之嘉物或作伊及至美之地下同賜爾、可享地之膏腴、
19我命爾當如是行、由伊及地取車輛、載爾妻子、迎爾父來此、
20毋惜爾之家具、蓋遍伊及地之嘉物、必賜爾曹、
21以色列諸子、遵言而行、約瑟法老命、給之以車、並途間所需之食物、
約瑟厚禮以歸之並勸其睦
22各贈衣一襲、贈便雅憫銀三百舍客勒、衣五襲、
23其奉父者即牡驢十、負伊及之嘉物、牝驢十、負榖與食物、以備父途間所食、
24約瑟遣兄弟歸、囑之曰、途間毋相爭競、
25遂離伊及而上、至迦南地、見父雅各
26告之曰、約瑟尚在、為伊及通國之宰、雅各已心灰、不信其言、
雅各約瑟信中心歡暢
27諸子以約瑟言告父、雅各約瑟遣車迎己、其心復蘇、
28以色列曰、足矣、我子約瑟尚在、我未死、必往見之、