Aa
約瑟與兄弟相認
1 約瑟情不能制、屏諸侍者、不令一人侍側、然後明告兄弟、使相辨識。
2即大聲號泣、埃及人與法老內庭悉聞。
3約瑟謂兄弟曰、我乃約瑟、吾父尚在乎。諸昆弟懼、不能措一詞。
4約瑟曰、爾來前、則皆前、曰、吾乃爾弟約瑟、昔爾鬻於埃及者。
安慰諸兄
5勿緣此自憂自恨、蓋上帝遣我、先爾而至、以保爾命。
6今在境內、已饑二年、更有五載、必無稼穡。
7上帝遣我、先爾而至、存爾後嗣、大援其手、以保爾命。
8我之至此、非爾所遣、上帝所遣、使我於法老尊同其父、兼司宗室、治理通國。
託諸兄請父前來就養
9爾可速返、見父告之曰、汝子約瑟言、上帝立我為埃及宰、請來此、毋稽留。
10爾及子孫牛羊、與凡所有、居於坷山、與我伊邇。
11饑饉尚有五年、我供養爾、庶免眷聚、與凡所有者匱乏。
12我親與爾言、爾曹與弟便雅憫、皆目睹之。
13我在埃及所得之顯榮、爾所共見、速返告父、迎之至此。
14遂抱弟便雅憫頸而哭。便雅憫亦抱其頸而哭。
15約瑟與諸昆弟接吻而哭、昆弟始與之言。○
法老聞之以為善舉賜物以助其孝
16有聞於法老宮曰、約瑟之兄弟至、法老與其臣皆悅。
17法老約瑟曰、可囑兄弟、使畜負物、而往迦南
18迎父與眷聚就我、我必以埃及嘉物賜爾、享地之膏腴。
19必遵我命、以埃及之車、迎父以至、並載妻孥。
20埃及之嘉物皆以賜爾、毋惜爾之器皿。
約瑟厚禮以歸之並勸其睦
21 以色列諸子遵言而行、約瑟法老命、給之以車、饋之以贐。
22各贈衣一襲、贈便雅憫金三百、衣五襲。
23其餽父也、牡驢十、負埃及之嘉物、牝驢十、負粟與餱糧、以為父贐。
24遣兄弟歸曰、途間毋相爭競。○
雅各聞約瑟信心中歡暢
25遂離埃及迦南、見父雅各
26告之曰、約瑟尚在、為埃及通國之宰。雅各不信、不以所言動其心。
27諸子以約瑟言告父、雅各約瑟遣車載己、其神活潑、
28曰足矣、我子約瑟尚在、我未死、必往見之。