Aa
約瑟與昆弟相認
1 約瑟當侍者前、情不能制、遂呼曰、屏眾、約瑟使昆弟相識時、左右無人、
2遂大聲號哭、埃及人與法老家悉聞之、
3約瑟謂昆弟曰、我乃約瑟、吾父尚在乎、昆弟惶懼於其前、無辭以對、
4約瑟曰、請前、則皆前、曰、吾乃爾弟約瑟、爾鬻於埃及者、
5勿以鬻我來此、自憂自恨、蓋上帝遣我先爾而至、以全爾生、
6境內已饑二年、猶有五載、無稼無穡、
7上帝遣我先爾而至、存爾後裔於世、大施拯救、以全爾生、
8我之至此、非爾所使、乃上帝也、使我為法老父、兼司宗室、治理埃及通國、
9爾速詣吾父、告曰、汝子約瑟言、上帝立我為埃及宰、請來此、毋稽留、
10爾與子孫牛羊、及凡所有、居於歌珊、密邇乎我、
11饑饉尚有五年、我於彼供養爾、庶免爾與眷聚、及所有者匱乏、
12我親與爾言、爾曹與弟便雅憫、皆目睹之、
13我在埃及所得之榮、暨爾所見、返告吾父、速迎之來、
14遂抱弟便雅憫頸而哭、便雅憫亦抱其頸而哭、
15約瑟與諸昆弟接吻而哭、厥後、昆弟始與之言、○
法老命約瑟迎父
16其事聞於法老宮、曰、約瑟之兄弟至、法老與其臣咸悅、
17法老約瑟曰、囑爾兄弟、負物於畜、而往迦南
18迎父與眷聚就我、我必以埃及嘉物予爾、俾爾食其肥甘、
19今我命爾、必如是行、以埃及車、載厥妻孥、迎父而至、
20毋惜爾之器用、蓋埃及嘉物、皆為爾有也、○
21以色列諸子、依此而行、約瑟法老命、給之車乘、饋之餱糧、
22各贈衣一襲、贈便雅憫金三百、衣五襲、
23其饋父也、牡驢十、負埃及之嘉物、牝驢十、負糧與食品、為父途中之需、
24遣兄弟歸、曰、途間慎毋相爭、
25遂離埃及迦南、詣父雅各
26告之曰、約瑟尚在、為埃及通國之宰、雅各心灰、不信其言、
27諸子告以約瑟語、雅各約瑟遣車載己、其神復蘇、
28曰、足矣、吾子約瑟尚在、我未死、必往見之、