Aa
第一安息日創造天地來歷
1天地萬物既成、
2七日上帝工竣、乃憩息、
3是日上帝畢其事而安息、故以七日為聖日、而錫嘏焉。○
4-5耶和華上帝既造天地、其畧如左、始造之日、野不生草、不植蔬、耶和華上帝未降霖雨、其時耕作尚無人也。
6於是霧由地出、以潤土壤。
7耶和華上帝摶土為人、噓氣入鼻、而成血氣之人。
立埃田囿
8有囿於埃田東、乃耶和華上帝所樹者、以所造之人置於其間。
9耶和華上帝使地生木、食可適口、觀可娛目、當囿之中、有生命之樹、亦有別善惡之樹。
有河潤園分為四道
10 埃田有河、流入於囿、可資灌溉、中分四支。
11一曰比遜、瀠洄於哈腓拉、其地產金、
12其金最精、亦產珍珠、碧玉。
13二曰其訓、環流於古實
14三曰希底結、流於亞述東。四曰百辣
分別善惡之樹唯禁食其果
15 耶和華上帝挈其人、置埃田囿、使之栽植、使之防守、
16命其人曰、囿之果實、任意可食、
17惟別善惡之樹、不可食、食之日必死。○
亞當與一切活物命名
18 耶和華上帝曰、不可使夫人獨處、必造一相助為理者。
19耶和華上帝摶土為走獸、飛鳥、率之至亞當前、視其稱以何名、以亞當所稱之百物、而其名乃定。
20亞當於六畜、飛鳥、走獸、各命以名、惟亞當無相助為理者。
由男造女成夫婦之倫
21 耶和華上帝乃令亞當酣睡、取其一脇骨、彌縫其肉。
22以所取之脇骨成女、率至亞當前。
23亞當曰、是為我百骸中之一骨、全體中之一肉、彼由男出、必稱為女。
24若是人可離父母、膠漆其妻、成為一體。
25亞當與妻並裸、亦無愧焉。