Aa
亞伯拉罕接待三天使
1主顯現於亞伯拉罕幔利橡樹處、日亭午、亞伯拉罕適坐幕門、
2舉目見三人立其前、見之、乃自幕門趨迎之、俯伏於地、
3曰、若蒙恩於我主前、請勿離僕而去、
4容僕取水少許、以濯爾足、且憩息樹下、
5又取餅少許、補爾心力而後行路、爾既臨至僕所、當如是相待、曰、可循爾言以行、
6亞伯拉罕急入幕、見撒拉曰、速取細麵三細阿、摶之作餅、
7亞伯拉罕又趨至群牛所、擇犢之肥美者、付僕急治之、
8遂取乳油乳油或作酪與乳、及所治之犢、皆陳於三人前、自侍樹下、三人遂食、
9亞伯拉罕曰、爾妻撒拉何在、曰在幕中、
撒拉聞天使所許之言怪之遂見責
10其中一人曰、明年屆期、我必復至、撒拉將生子、其人後有幕、撒拉在幕門聞之、
11亞伯拉罕撒拉俱年邁、撒拉癸水已絕、
12撒拉竊哂云、我已衰矣、我主亦老、豈復有生子之樂乎、
13主謂亞伯拉罕曰、撒拉何哂云我已老、豈能生子、
14耶和華豈有不能行之事哉、屆期、我必復至、撒拉將生子、
15撒拉懼而諱曰、我未嘗哂也、曰、否、爾實哂、○
16三人乃起、離彼望所多瑪而行、亞伯拉罕偕行以送之、
17主曰、我所欲為者、豈可隱亞伯拉罕乎、
18亞伯拉罕必成為大族、天下萬國、必藉之得福、
19我知亞伯拉罕必命子或作我選擇亞伯拉罕為欲彼命其子及眷屬、令守我道、為善行義、如是、我必以凡所許之者悉賜之、
天主以將滅所多瑪 俄摩拉示諭亞伯拉罕
20主曰、所多瑪 俄摩拉兇惡貫盈、罪孽甚重、彰聞於我、
21我欲降臨鑒其所行、果如我所聞必滅之、否則亦知之、
22二人離彼、望所多瑪以行、亞伯拉罕尚立於主前、
亞伯拉罕所多瑪人祈禱
23 亞伯拉罕就之曰、善者惡者、主並滅之乎、
24假如邑中有五十善人、主亦必翦滅乎、不緣邑中五十善人、而免其一邑乎、
25不分善惡俱誅、待善惡相均、此固非主所為、鞫天下者豈不行公義乎、
26主曰、所多瑪邑中、我若遇五十善人、我必緣此赦其一方、
27亞伯拉罕曰、我雖若灰塵、敢告主、
28若五十善人、缺五人、則因缺五人而滅此一邑乎、曰、若邑中我遇四十五人則亦不滅、
29亞伯拉罕復對曰、若邑中遇四十人則何如、曰、緣四十人我亦不行是、
30亞伯拉罕曰、求主毋怒、容我言、若邑中遇三十人則何如、曰、我若遇三十人亦不行是、
31曰、我敢告主、若邑中遇二十人則何如、曰、緣二十人我亦不滅、
32曰、求主毋怒、我惟此一言、若邑中遇十人則何如、曰、緣十人我亦不滅、
33主與亞伯拉罕言竟遂去、亞伯拉罕亦歸己所、