Aa
亞伯拉罕接待天使
1一日亭午、亞伯拉罕坐於幕門、近幔利之橡、耶和華顯見於彼、
2亞伯拉罕舉目、見三人對之而立、乃自幕門趨迎、伏地、
3曰、若蒙主恩、願勿離僕而去、
4容取勺水、以濯爾足、且憩樹下、
5既至僕所、我將取餅少許、壯爾心力而後行、曰、可依汝言、
6亞伯拉罕亟入幕、語撒拉曰、速備細麵三細亞、摶之作餅、
7又趨至牛羣、擇犢之肥美者付僕、僕急治之、
8亞伯拉罕遂以酥與乳、及所治之犢、臚陳其前、自侍樹下、三人食之、
9其人曰、爾妻撒拉何在、曰、在幕、
許撒拉生子
10其中一人曰、明年屆期、我必復至、爾妻撒拉將生子、撒拉在其後、於幕門聞此、
11亞伯拉罕撒拉、皆壽高年邁、撒拉癸水已絕、
12竊哂曰、我老矣、吾主亦然、庸有喜乎、
13耶和華諭亞伯拉罕曰、撒拉何竊哂云、我已年老、詎生育乎、
14耶和華豈有難行之事哉、屆期、我將復至、撒拉必生子、
15撒拉懼而不承、曰、我未嘗哂也、曰、否、爾實哂、○
上帝將滅所多瑪蛾摩拉
16三人乃起、觀望所多瑪亞伯拉罕偕行以送之、
17耶和華曰、我之所為、豈隱於亞伯拉罕乎、
18蓋彼必為強大之族、天下萬民、因之獲福、
19我簡之、使命其子及眷屬、守我之道、秉公行義、致耶和華所言、悉以予之、
20又曰、所多瑪 蛾摩拉罪孽深重、聲聞於我、
21我必臨格、監其動作、實如所聞、設若不然、我必知之、○
亞伯拉罕為所多瑪祈求
22二人往所多瑪亞伯拉罕尚立於耶和華前、
23進曰、善者惡者、爾豈並滅之乎、
24假令邑中有五十義人、亦必翦滅乎、不緣其五十義人、而悉赦宥乎、
25善惡倂誅、臧否同待、此斷非爾所為、鞫天下者、豈不行義乎、
26耶和華曰、所多瑪邑、設有五十義人、我必緣此、赦其一方、
27亞伯拉罕曰、我雖為灰塵、敢告於主、
28假令五十義者缺其五、豈因缺五人、而滅此一邑乎、曰、設有四十五人、則亦弗滅、
29曰、設有四十人、則何如、曰、緣四十人、吾亦弗行是、
30曰、願主毋怒、容我言之、假令三十人、則何如、曰、有三十人、亦弗行是、
31曰、敢告於主、假令二十人、則何如、曰、緣二十人、我亦不滅、
32曰、願主毋怒、容我言之、惟此一次、假令十人、則何如、曰、緣十人、吾亦弗滅、
33耶和華言竟而往、亞伯拉罕乃歸、