Aa
預言埃及王法老遭報
1十年十月十二日、耶和華諭我曰、
2人子歟、其面埃及法老、及埃及四境而預言曰、
3主耶和華云、埃及法老乎、我為爾敵、爾乃巨鱷、臥於河中、自謂河為我有、我為己造之、
4我必以鈎貫爾之頰、使河中之魚、附於爾鱗、曳爾及附鱗之魚、俱出於河、
5擲爾及爾河中之魚於野、仆於田間、不集不斂、必付爾於地之走獸、天之飛鳥、為其所食、
6埃及居民、則知我乃耶和華、蓋埃及人、為以色列家所恃之葦杖、
7彼執爾於手、爾則斷折、致傷其肩、彼倚爾時、爾則斷折、致閃其腰、
必以兵刃滅絕之
8故主耶和華曰、我必使刃臨爾、絕爾人畜、
9埃及王自謂、河為我有、乃我所造、埃及地必淒涼荒廢、則知我乃耶和華、
10我乃敵爾、及爾諸河、必使埃及地荒廢淒涼、自密奪色弗尼、延及古實界、
11人足不履之、獸蹄不經之、無人居處、歷四十年、
12我必使埃及地荒蕪、列於荒蕪之國、其邑毀壞、列於毀壞之邑、歷四十年、使埃及人散於異邦、分於列國、
越四十年必使微興
13主耶和華曰、越四十年、我必集埃及人、使離分散而至之民、
14反其俘囚、俾歸巴忒羅地、乃其故土、在彼為卑微之邦、
15即列國中之至卑者、不復振興、超越諸邦、我必減其人數、俾其不再統轄諸國、
16不復為以色列家所賴、以色列家若仰望之、必憶其罪、而知我乃主耶和華、○
必以埃及地賜巴比倫王為賞勞
17二十七年正月朔、耶和華諭我曰、
18人子歟、巴比倫尼布甲尼撒、遣師以攻推羅、乃為大役、故皆髠首破肩、而王及軍旅、未得攻推羅之犒勞、
19故主耶和華曰、我必以埃及地、賜巴比倫尼布甲尼撒、彼必虜其庶民、掠其財物、奪其所獲、以犒其軍、
20彼為我供役、我以埃及地賜之、以為賞勞、主耶和華言之矣、○
以色列必復興起
21是時、我必使以色列家萌一角、俾爾啟口於其中、彼則知我乃耶和華、