Aa
復造法版
1耶和華諭摩西曰、爾琢石版二、其式如前所碎者、我以前版之文、書於其上、
2爾備詰旦陟西乃山、詣我於山巔、
3勿令他人共登、遍山渺無人跡、牛羊亦不齧草於山麓、
4摩西乃琢石版如前、遵耶和華命、夙興執版登山、
5耶和華乘雲降臨、與摩西偕立、宣耶和華名、
6又過摩西前、言曰、耶和華、耶和華乃仁慈矜憫之上帝也、遲於發怒、富有恩惠、大顯誠實、
7錫恩於億兆、赦免愆尤、過失罪惡、惟當罰者、必不義之、於父之罪、加諸子孫、至三四世、
8摩西急俯首崇拜、
9曰、主歟、如沾恩於爾前、請主偕行、斯民強項、望赦我儕之罪愆、以為爾業、
10曰、我今立約、將行異蹟於爾民前、天下萬民之中、未嘗行之、四周之居民、必見耶和華所為、蓋我向爾所行、乃可畏也、
11我今所命、爾必守之、我將驅亞摩利人、迦南人、人、比利洗人、希未人、耶布斯人於爾前、
12爾其慎之、所往之地、勿與其居民立約、恐為爾之坎阱、
13必毀其壇、碎其柱像、斫其木偶、
勿奉他神
14勿崇奉他神、蓋耶和華乃忌邪之上帝、名為忌邪、
15勿與居民立約、恐彼狥欲、從其神而獻祭、招爾共食祭品、
16而爾取其女妻爾子、其女狥欲從其神、使爾子亦狥欲從之、
17勿鑄神像、
18宜守除酵節、遵我所命、在亞筆月食無酵餅、歷至七日、蓋爾於是日出埃及也、
19凡初胎男子、與首生牡畜、或牛或羊、皆屬於我、
20首生之驢、必贖以羔、否則折其頸、首生之男、必悉贖之、覲我者毋徒手、
21六日間、宜操作、至七日、則安息、稼穡之時、亦當安息、
22麥初熟時、宜守七七節、歲暮宜守收藏節、
23爾之丁男、每歲三覲耶和華、以色列之上帝、
24我必驅列邦於爾前、恢廓爾境、每歲三往覲爾上帝耶和華時、無人覬覦爾地、
25獻我祭牲之血、勿與酵餅共獻、逾越節之祭品、勿留於明日、
26爾土所出之初實、必薦於爾上帝耶和華之室、烹羔勿用其母之乳、
27耶和華諭摩西曰、宜錄斯言、蓋我循其意、與爾及以色列人立約、
28摩西與耶和華同在、四十晝夜、不飲不食、耶和華以約法之十誡、書於二版、○
民見摩西顏面發光
29 摩西手持二法版、下西乃山、因與耶和華言、容光激射、而不自覺、
30亞倫以色列眾、見其容光則懼、不敢前、
31摩西召之、亞倫與會長乃返、摩西與之言、
32以色列眾亦前、摩西以耶和華在西乃山所諭者命之、
33摩西言竟、取帕蒙面、
34每入與耶和華言、則去其帕、及出、以所命告以色列人、
35以色列人見摩西容光激射、摩西復以帕蒙面、迨入與耶和華言、則去之、