Aa
復造法板
1主命摩西曰、爾琢石板二、當如前式、前之石板爾碎之、我以彼板之言、書於此板、
2詰朝、爾當登西乃山、在彼、在山巔、立於我前、
3他人不可與爾同登、遍山不可有人、牛羊亦不可牧於山前、
4摩西琢石板二、與前者無異、明日夙興、遵主之命、登西乃山、手執二石板、
天主降臨宜示聖名
5主乘雲降臨、在彼偕摩西立、宣告耶和華之名、或作摩西立於主前禱告耶和華之名
6主經行摩西前宣告曰、耶和華乃自有之主、乃矜憐慈愛容忍、大施恩惠、大有誠實之天主、
7施恩於人、直至千世、或作施恩於千萬人赦愆尤過失罪惡、惟罪當罰者、斷無不罰、為父之罪、罰子孫至三四代、
摩西求主赦罪與民偕往
8 摩西急俯伏於地敬拜、
9曰、主歟、我若蒙恩於主前、求主與我偕往、蓋斯民強項、又求主赦我儕愆尤罪惡、使我儕為主之民、民原文作業
天主與民立約復申前命
10主曰、我今立約、將行異跡於爾眾民前、天下萬國中、未之見也、使爾四周之民、見我向爾所行之事、以為可畏、
11我今日所命爾者當謹守、我於爾前將逐亞摩利迦南比利洗希未耶布斯人、
12爾所往之地、慎毋與其居民立約、恐其居於爾中、陷爾於罪網、
13爾必毀其祭壇、摧其柱像、斫其亞舍拉、亞舍拉或作木偶
14毋崇拜他神、因我耶和華稱為忌邪者、乃忌邪之天主、
15爾若與其地之居民立約、恐彼妄從其神、祭祀其神、招爾食其祭物、
16又恐爾為爾子娶其女、其女妄從其神、誘爾子亦妄從其神、
17爾毋為己鑄神像、
18當守除酵節、遵我所命、在亞筆月內、按定期、七日食無酵餅、蓋亞筆月爾出伊及也、
19凡初胎者悉歸我、爾畜之首生、無論牛羊、牡者悉歸我、
20惟首生之驢、當以羔代贖、否則折其頸、首生男子、必以金贖之、覲我時、毋徒手而至、
21六日間爾可操作、至第七日當安息、雖時逢稼穡、亦當安息、
22麥秋之初、當守七七節期、百穀收藏歲終之時、亦當守節期、
23爾一切男子、一年三次、當覲於主以色列之天主耶和華前、
24我必逐列邦於爾前、開廓爾境、爾一年三次、往覲爾天主耶和華、於此時必無人貪謀爾地、
25祭我之犧牲、其血毋和酵而獻、逾越節羔、毋留其肉於明日、
26爾田所出之初實、必薦於爾天主耶和華之殿、毋以羔母之乳烹羔、○
27主諭摩西曰、爾當錄是言、蓋我與爾及以色列人立約、必循此言、
摩西在山復歷四旬乃持法板而下面色發光以帕蒙面
28 摩西在山與主居四十晝夜、不食不飲、不食不飲原文作不食餅不飲水主以立約之言、即十誡、書於二板、○
29摩西西乃山、手執二法板、摩西不知自主與己言時、其面之膚激射光輝、
30亞倫以色列眾人、見摩西面之膚激射光輝、遂懼、不敢近其前、
31摩西召之、於是亞倫與會中諸牧伯遂來前、摩西與之言、
32後、眾以色列人亦近前、摩西以主在西乃山凡所諭者悉命之、
33摩西與眾言竟、以帕蒙面、
34摩西近主前與主言時、則去其帕、及出、以主所諭者告以色列人、
35以色列人見摩西面之膚激射光輝、摩西復以帕蒙面、迨入與主言時、乃以帕去之、