Aa
命造祭壇及諸器具
1宜用皂莢木作方壇、長廣俱五尺、高三尺、
2四隅作四角、亦以木為、以銅飾。
3灰盤、鍫、盂、鈎、鼎、諸器、悉以銅作。
4以銅作羅網、網之四隅綴以銅環。
5壇中四圍、作緣置網。
6用皂莢木作杠、飾以銅。
7壇兩旁置環、貫杠以舁。
8壇以板作、而空其內。山上所示爾者、必遵其式。○
命造幃柱以藩幕院
9幕四周有場、編棉作帷以圍之、南旁之帷長十丈、
10柱二十、銅座二十、鈎與桁悉以銀為。
11北旁之帷、長十丈、柱二十、銅座、二十、鈎與桁亦以銀為。
12西旁之帷、廣五丈、柱十、座十、
13場之東旁、廣五丈、
14左旁之帷、長丈五、柱三、座三、
15右旁之帷、長丈五、柱三、座三。
16用紫赤絳三色之縷、與編棉繡幬為門、長二丈、柱四座四、
17場四圍之柱、鈎、桁、俱以銀為、座則銅鑄。
示以幕院長寛
18編棉作場帷、長十丈、廣五丈、高五尺、其座皆銅。
19幕釘、場帷之釘、與幕中所用之器、悉以銅製。○
命取清油以備燃燈
20宣告以色列族、取橄欖擣油、惟潔是務、使燈常燃。
21會幕中、法匱前之簾外、亞倫與其子、自夕達旦、必燃明燈於我耶和華前、為以色列族歷代之永例。